Tag : Ak şäherim Aşgabat

SIZDEN GELENLER

“Ak şäherim Aşgabat” atly XX köpugurly halkara sergisi

2021-nji  24-nji maýynda Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Söwda-Senagat edarasynda “Ak şäherim Aşgabat” atly XX köpugurly halkara sergisi geçirildi. Bu sergä ýurdumyzyň öňdebaryjy...
JEMGYÝET

Aşgabadyň we onuň dostlukly-doganlykly şäherleriniň häkimleriniň halkara mejlisi geçirildi

2021-nji ýylyň 20-nji maýynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda gibrid formatda Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygyna bagyşlanan Aşgabat şäheriniň we onuň dostlukly-doganlykly şäherleriniň häkimleriniň halkara mejlisi...
SIZDEN GELENLER

Ak şäherim – Aşgabat

“Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” şygary astynda geçýän 2021-nji ýyl uly üstünliklere toý baýramlara beslenip gelýär. Bu ýyl ýurdumyz mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyny...
BIZNES

«Ak şäherim Aşgabat» atly XIX köpugurly halkara sergisi

Hormatly sergä gatnaşyjylar! Gadyrly myhmanlar! Sizi «Ak şäherim Aşgabat» atly XIX köpugurly halkara sergisiniň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Her ýylyň 25-nji maýynda...
JEMGYÝET

Aşgabat şäheri Syýahatçylyk şäherleriniň Bütindünýä Federasiýasynyň agzasy

Dr.Döwran Orazgylyjov
2020-nji ýylyň 1-nji maýynda Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäheri Syýahatçylyk şäherleriniň Bütindünýä Federasiýasynyň (SŞBF) agzalygyna kabul edildi. Mälim bolşy ýaly, Syýahatçylyk şäherleriniň Bütindünýä Federasiýasy 2012-nji ýylda...
FOTO HABARLAR

Türkmenistanyň paýtagty Ak şäherim Aşgabatdan pursatlar

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň paýtagty ak mermerli Aşgabat dünýäniň işjeň syýasy we işewürlik merkezine öwrülip barýar. Şäheriň owadanlygyna görk goşýan biri-birinden owadna kaşaň binalar we köşkler toplumlary görenleri...