TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ahmet Geldiýew

Sanlylaşdyrma: onuň ähmiýeti we esasy ugurlary

Ata Watan Eserleri
XX asyryň ahyrynda sanly ykdysadyýet hem-de sanlylaşdyrma düşünjeleri ýüze çykdy we durmuşyň ähli ugurlaryna sanly ulgamy ornaşdyrmak baradaky pikirler bütin dünýäde ösdürilip başlandy. Şondan soňky...

Buýsançdan asmana ýeter başlary

Sözbaşymyzy «Arkadagyň kitaplaryny okalyň» diýen setirler bilen dowam etdiresiň gelip dur. Çünki ýurt Baştutanymyzyň jöwher zehininden, döwet galamyndan syzylyp çykan kitaplaryň her biri biziň buýsançly...

Baýrakly Teswirler: Saýlanan teswirler belli boldy

Baş Redaktor
“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com  saýty “Saýlanan Teswirler” ady bilen täze  baýrakly taslamany amala aşyrdy. Täze taslama indi däbe öwrülen “Ata Watan Eserleri” bäsleşiginden tapawutly...