TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ahalteke bedewi

Behişdi bedewler

Dünýäde iň bir gadymy halklaryň biri bolan türkmen halkynyň ruhy dünýäsini nurlandyryp, milli buýsanjyna we baýlygyna öwrülen gymmatlyklary diýseň köp. Şeýle gymmatlyklaryň naýbaşylarynyň biri-de ýyndamlykda,...

“Ahalteke” atly welosiped

Ata Watan Eserleri
Soňky döwürlerde ýygy-ýygydan köp sanly üýtgeşik markaly welosiped atlary duýýarys. Olaryň ýene-de biri barada metbugat sahypalarda bellenilip geçilýär. Ol hem “Akhal” modelidir. Bu barada “extans.design”...

Türkiýede türkmen tagamlaryna uly gyzyklanma

Türkiýäniň paýtagty Ankara şäheriniň Keçiören etrabynyň häkiminiň orunbasary Sabiha Akdemir hem-de durmuş işleri boýunça müdiri Buket Paker Türkmenistanyň Ankara şäherindäki ilçihanasyna baryp gördüler. Etrabyň resmi...

Hormatly Prezidentimize ahalteke bedewi sowgat edildi

Baş Redaktor
Ýurdumyzyň esasy baýramçylygy – Garaşsyzlyk gününiň 29 ýyllygy uludan toýlanýar. Paýtagtymyz Aşgabadyň Baş meýdanynda dabaraly harby ýöriş hem-de beýleki dabaralar geçirildi. Garaşsyzlyk meýdanyndaky dabaralaryň çäklerinde ...