TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ahalteke atlaryny seýislemek sungaty

Ahalteke atlary, alabaý itleri, keşdeçilik sungaty ÝUNESKO-nyň sanawyna giriziler

Şu gün hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, iş maslahatynda dutar ýasamak senetçiligini hem-de...

Ahalteke bedewleri we alabaý ÝUNESKO-nyň mirasyna goşular

ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň birinji mejlisi geçirildi. Duşuşyga Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasarlary, ýurduň ugurdaş ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar....