TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Aganepes Akummedow

Jemgyýetde ýaş alymlaryň orny

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanda ylym-bilim gurşawynda we jemgyýetde ýaş alymlaryň tutýan orny berkidilýär.Ýurtda ylmy ösdürmegiň, ýaşlary goldamagyň we milli kanunçylygyň ýörelgelerine laýyklykda ýaş alymlaryň täze nesli ýetişýär. Şonuň...

Türkmen metbugatynda-16.03.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türk¬me¬nis¬tanyň Ministrler Kabinetiniň Mejlisi», (TDH). «Türkmenistanyň Prezidenti Täze Zelandiýanyň General-gubernatoryna gynanç bildirdi», (TDH)....

Türkmen metbugatynda- 12.03.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türk¬me¬nis¬tanyň Pre¬zi¬den¬ti sanly wideoaragatnaşyk ar¬kaly iş maslaha¬tyny ge¬çir¬di», (TDH). «Türkmenis¬tanyň kanuny. Rasionalizatorlçylyk işi hakynda», (TDH). «Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň duşuşygy»,...