TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

AFK-nyň kubogy

Türkmen toparlarynyň AFK Kubogyndaky garşydaşlary belli boldy

Malaýziýanyň Kuala-Lumpur şäherinde AFK-nyň Kubogynyň toparçalaýyn bäsleşiginiň bije çekişlik dabarasy geçirildi. Bu barada ýurdumyzyň Futbol Federasiýasynyň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär. Onuň netijesinde Türkmenistanyň futbol...

Türkmenistanda futbol möwsümi dowam eder

17-nji awgustda wagtlaýynça saklanylan Türkmenistanyň futbol çempionaty we futbol bilen bagly beýleki resmi ýaryşlar ýakyn wagtda dowam etdiriler. Türkmenistanyň Futbol federasiýasynda geçirilen maslahat hut şu...

«Altyn asyryň» yklym ýaryşyndaky duşuşyklary merkezleşdirilen görnüşde geçiriler

Türkmenistanyň futbol boýunça çempiony «Altyn asyr» futbol toparynyň AFK-nyň kubogy ― 2020-niň çägindäki duşuşyklary merkezleşdirilen görnüşde geçiriler. Aziýanyň Futbol konfederasiýasy özüne agza assosiasiýalaryň wekilleri bilen...

TFF-niň ýygnagy geçiriler

Türkmenistanyň Futbol federasiýasy öz resmi saýtynda 13-nji iýulda federasiýanyň ýolbaşçylarynyň, eminleriň we tälimçileriň gatnaşmagynda maslahatyň geçiriljekdigini habar berdi. Maslahatda milli çempionatymyzyň birinji we ikinji aýlawynyň...

AFK-nyň klublaýyn sanawy täzelendi

vepa
Aziýanyň Futbol konfederasiýasy Aziýanyň Çempionlar ligasynyň final duşuşygyndan soňra milli ýygyndylaryň we klublaryň derejesinde täze reýting sanawyny yglan etdi....

<><> kabul etdi

vepa
17-nji aprelde Täjigistanyň «Istiklol» futbol topary bilen Türkmenistanyň «Altyn Asyr» topary duşuşdy. AFK-nyň Kubogynyň toparçalaýyn bäsleşiginiň çäklerinde geçen duşuşyk paýtagtymyzdaky «Köpetdag» stadionynda ýaýbaňlandyryldy. Iki toparyň...

<> AFK-nyň kubogy ― 2019-a ýeňiş bilen başlady

vepa
Şu gün türkmen futbolçylary AFK-nyň kubogy ― 2019 halkara ýaryşyndaky ilkinji duşuşygyny geçirdiler. Milli çempionatymyzyň Ýokary ligasynyň geçen möwsüminiň kümüş medalçysy ― «Türkmennebitönümleri» baş müdirliginiň...