TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Adalat ministrligi

Öri meýdanlarynyň kärendesi 

Ata Watan Eserleri
Öri meýdanlaryny peýdalanmaga we kärendesine bermegiň Tertibi, öri meýdanlarynyň peýdalanylandygy üçin tölegiň möçberi hem-de tölegi almagyň Tertib tassyklanyldy. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekti....

Türkmenistana gelýän Ýaponiýanyň raýatlaryna wiza ýeňilligi

vepa
Syýahatçylyk ulgamynda türkmen-ýapon hyzmatdaşlygyny has-da ösdürmek maksady bilen, «Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň işini kämilleşdirmek hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň 2005-nji ýylyň 13-nji iýulynda çykaran 7367-nji karary bilen...

Adam hukuklary boýunça türkmenistan-ÝB dialogy

vepa
2019-njy ýylyň 29-njy martynda Aşgabatda adam hukuklary boýunça Türkmenistanyň we Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky dialogynyň nobatdaky 11-nji tapgyry geçirildi....