TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Açyk gapylar güni

Açyk gapylar güni: Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty 2022-nji ýylyň 15-nji aprelinde sagat 15:00-da instituta berkidilen Aşgabat şäherindäki 21-nji, 37-nji, 68-nji, 72-nji we 76-njy orta mekdepleriň...

Lukmançylyk uniwersitetinde “Açyk gapylar” güni

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti 2021 — 2022-nji okuw ýylynda okuwa girmek isleýän ýaşlary şu ýylyň 3-nji maýynda geçiriljek «Açyk gapylar» gününe çagyrýar....

Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty “Açyk Gapylar” gününe çagyrýar

Ata Watan Eserleri
Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty 2021-2022-nji okuw ýylynda okuwa girmek isleýän ýaşlary şu ýylyň 24-nji aprelinde we 15-nji maýynda geçiriljek «AÇYK GAPYLAR» gününe...

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynda “Açyk gapylar” güni

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty 2021-2022-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlary institut bilen tanyşdyrmak maksadyndan ugur alyp, «AÇYK GAPYLAR» gününi geçirýär. Bu...

«Atavatan Türkmenistan» we «Makul hyzmat» türkmen metbugatynda

Ata Watan Eserleri
Mälim bolşy ýaly, 5-nji maýda Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Başlangyç hünär okuw mekdebinde «Açyk gapylar» güni geçirildi. Dabara bu mekdepde guralan...

«Atavatan Türkmenistan» Türkmen metbugatynda

Dr.Döwran Orazgylyjov
Mälim bolşy ýaly, 5-nji maýda Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Başlangyç hünär okuw mekdebinde «Açyk gapylar» güni geçirildi. Dabara bu mekdepde guralan...

Türk­men döw­let yk­dy­sa­dy­ýet we do­lan­dy­ryş ins­ti­tu­ty :«Açyk ga­py­lar»

Ata Watan Eserleri
Türk­men döw­let yk­dy­sa­dy­ýet we do­lan­dy­ryş ins­ti­tu­ty 2020-nji ýy­lyň 11-12-nji ma­ýyn­da sa­gat 15:00-da or­ta we hü­när okuw mek­dep­le­ri­niň uçu­rym­la­ry, okuw mer­kez­le­ri­niň diň­leý­ji­le­ri, har­by bö­lüm­le­riň es­ger­le­ri, önüm­çi­lik­de...

Türk­men döw­let uni­wer­si­te­ti: «Açyk gapylar»

Ata Watan Eserleri
Mag­tym­gu­ly adyn­da­ky Türk­men döw­let uni­wer­si­te­ti or­ta mek­dep­le­riň uçu­rym­la­ry­ny, es­ger­le­ri, önüm­çi­lik­de zäh­met çek­ýän ýaş­la­ry we ýo­ka­ry okuw mek­de­bi­ne oku­wa gir­mä­ge is­leg bil­dir­ýän­le­ri 2020-nji ýy­lyň 7-nji we...

Türkmen milli kon­ser­wa­to­ri­ýa­sy: «Açyk gapylar»

Ata Watan Eserleri
Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli kon­ser­wa­to­ri­ýa­sy 2020—2021-nji okuw ýy­lyn­da oku­wa girmäge isleg bildirýän ýaşlary şu ýylyň 12-nji maýynda sagat 15.00-da geçiriljek «Açyk gapylar» gününe çagyrýar....

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalar institutynda «Açyk gapylar» güni geçiriler

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalar instituty 2020-2021-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän umumybilim berýän orta mekdepleriň ýokary synp okuwçylaryny, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinden we beýleki...