TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy bilen ABŞ-nyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň arasyndaky duşuşyk

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň konsuly Taýler Stodart bilen göni wideo aragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň çäklerinde taraplar türkmen-amerikan hyzmatdaşlygynyň migrasiýa...

“Hýübert Hamfri” adyndaky talyp haky maksatnamasy

Ata Watan Eserleri
ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy 2022-2023-nji okuw ýyly üçin “Hýübert Hamfri adyndaky talyp haky” maksatnamasyna açyk bäsleşik yglan edýändigini size habar berýär. Bu maksatnama jemgyýetçilik pudagynda üstünlikli...

ABŞ-nyň ilçihanasyndan täze iş orny

Ata Watan Eserleri
ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy täze iş orunlary barada bildiriş çap etdi. Şoňa laýyklykda, 2 iş orny boýunça işgär gözlenilýär. Boş iş orunlary dörän wagty yzygiderli iş...

ABŞ-nyň ilçihanasyndan boş iş orny

Ata Watan Eserleri
ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy boş iş ornunyň bardygyny habar berýär. Bu babatda Amerikan Halkara Bilim Geňeşiniň (ACCELS) FLEX boýunça utgaşdyryjysy boýunça boş iş ornuny bardygy mälim...

ABŞ-nyň ilçihanasyndan iş mümkinçilikleri

Ata Watan Eserleri
ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy birnäçe iş ugurlary boýunça boş orunlar barada bildiriş çap etdi. Şol bildirişe görä, ilçihana garawul (gorag işgäri) hem-de wauçer bilermeni ugurlary boýunça...

ABŞ-da okamak mümkinçiligi

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda, diplomy Türkmenistan tarapyndan ykrar edilýän ýokary okuw mekdeplerinde okamaga isleg bildirýän ýaşlar üçin 17-nji oktýabrda uly mümkinçilik garaşýar. Çünki şol gün ABŞ-nyň...

Koronawirus barada nädogry maglumat

Ata Watan Eserleri
2020-nji ýylyň 23-nji iýunynda ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň web-saýtynda Türkmenistanda koronawirus infeksiýasynyň garşysyna alnyp barylýan çäreler barada nädogry  maglumatlar ýerleşdirilipdir. Hususan-da, täze görnüşli infeksiýanyň döredýän alamatlary...