TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

abadan we bagtyýar durmuş

Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VI gurultaýyna

vepa
Hormatly gurultaýa gatnaşyjylar! Berkarar döwletimiziň ruhubelent we bagtyýar ýaşlary! Sizi öňdebaryjy jemgyýetçilik guramasy bolan Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VI gurultaýynyň geçirilmegi bilen tüýs ýürekden...