TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

7 göterim

Jemi içerki önümiň görkezijisi 5,9 göterime deň boldy

Hormatly Prezidentimiziň başlyklyk etmeginde sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisi geçirildi. Onda 2021-nji ýylyň ýanwar-fewral aýlarynda ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli pudaklarynda alnyp barlan işleriň netijelerine...

2020-nji ýylyň esasy görkezijileri: 8 milliard dollarlyk taslamalar amala aşyryldy

Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyz Aşgabatdaky Ruhyýet köşgünde Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda 2020-nji ýylyň jemlerine hem-de 2021-nji ýylyň ýanwar aýynda edilen işleriň netijelerine garaldy. Milli...