TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

2021 — 2022-nji okuw ýy­ly

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty: Talyp: 2021

vepa
Hormatly okyjylarymyz! Biz Size ilki bilen Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti baradaky maglumaty ýetirýäris. Yzygiderli tertipde ähli okuw mekdepleri boýunça maglumatlary aýratynlykda Size ýetireris. Ähli...

Açyk gapylar: Aman Kekilow adyndaky Mugallymçylyk mekdebi

Aman Kekilow adyndaky Mugallymçylyk mekdebi şu ýylyň 26-njy aprelinde we 19-njy maýynda sagat 14.00-da 2021 — 2022-nji okuw ýylynda okuwa girmek isleýän ýaşlary «AÇYK GAPYLAR»...

Aşgabat şäherindäki Mekdep-internaty  okuwa çagyrýar

Ata Watan Eserleri
Aşgabat şäherindäki Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky ýöriteleşdirilen umu­my­bi­lim ber­ýän mek­dep-in­ter­na­ty­na 2021 — 2022-nji okuw ýy­ly üçin Aş­ga­bat şä­he­rin­den we we­la­ýat­lar­dan 2020 — 2021-nji okuw ýy­lyn­da or­ta...