TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

эксклюзив

Türkmenistanyň täze gözleg motory “Gözle”

Gözleg motory şu ýylyň ýanwar aýynda işlenip düzüldi, ýöne 1-nji iýunda yglan edildi. Gözleg motory her bir ulanyjy üçin amatly we minimalistik dizaýna eýe. Gözlеde...

ABŞ-nyň ilçihanasynda täze iş mümkinçiligi

Ata Watan Eserleri
ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy täze iş orny barada maglumat berýär. Bu barada ilçihananyň jemgyýetçilik torunda habar berilýär. Şoňa laýyklykda, ilçihana garawul orny üçin işgär gözleýär. Bu...

Aşgabadyň we onuň dostlukly-doganlykly şäherleriniň häkimleriniň halkara mejlisi geçirildi

2021-nji ýylyň 20-nji maýynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda gibrid formatda Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygyna bagyşlanan Aşgabat şäheriniň we onuň dostlukly-doganlykly şäherleriniň häkimleriniň halkara mejlisi...

Türkmen-koreý işewürler geňeşiniň nobatdaky mejlisi

Ata Watan Eserleri
2021-nji ýylyň 11-nji maýynda wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Türkmen-koreý işewürler geňeşiniň dördünji mejlisi geçirildi. Mejlisiň işine türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň, Oba hojalyk...

Işewürlik ulgamynda Adalatçysynyň orny

Ata Watan Eserleri
2021-nji ýylyň 4-nji maýy, Aşgabat, Türkmenistan – Şu gün, ABŞ-nyň Halkara Ösüş boýunça guramasy (USAID) tarapyndan maliýeleşdirilýän Merkezi Aziýada Howpsuz Migrasiýa we BMG-niň Türkmenistandaky Neşe Serişdeleri we Jenaýatçylyk...

Birža täzelikleri:geleşikleriň 160-sy hasaba alyndy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 160-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Owganystanyň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzini...

«Wyşegrad topary – Merkezi Aziýa» formatynda onlaýn duşuşyk

Ata Watan Eserleri
2021-nji ýylyň 15-nji aprelinde sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly «Wyşegrad topary – Merkezi Aziýa» formatynda Daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň duşuşygy geçirildi. Türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Daşary işler...

Merkezi Aziýa-Hytaý daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň duşuşygy

Ata Watan Eserleri
Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Hytaý Halk Respublikasynyň daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň esasy maksady şu ýylda geçirilmegi meýilleşdirilýän “Merkezi Aziýa we...

Russiýadan Türkmenistana dostluk goldawy

Ata Watan Eserleri
Russiýa Federasiýasynyň Hökümeti Türkmenistana iki ýurduň arasyndaky dost-doganlyk gatnaşyklarynyň nyşany hökmünde lukmançylyk maksatly serişdelerden ybarat bolan ynsanperwer kömegini iberdi. Bu barada “Türkmenistan: Altyn asyr” saýty...

Koronawirus sebäpli Ýewropa serhetlerinde gözegçilik güýçlendirilýär

Ýewropa ýurtlarynda koronawirus pandemiýasynyň täzeden möwç almagy netijesinde, serhetlerde gözegçilik güýçlendirildi. Bu ugurda giriş-çykyşlar düzgünleri we talaplary berkidilýär. Ispaniýadan Fransiýa awtoulagly barmak üçin koronawirus ýokanjynyň...