TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

туркмен чырачылары

ABŞ 90 ýurda syýahat etmäge rugsat berdi

Ata Watan Eserleri
ABŞ-nyň Kesellere gözegçilik we öňüni alyş merkezi (CDC) Türkiýe ýaly 90 ýurda syýahat etmäge mümkinçilik berdi. Bu ýurtlar bilen bilen baglanyşykly syýahat etmek duýduryş derejesi...

Aşgabadyñ goýnunda

Ata Watan Eserleri
Señ goýnuñda hasyl boldy arzuwlam, Bagtyýar döwrümiñ talyby boldum. Gözlemde ýaldyrap otly ýyldyrym, Bagt atly bagyñdan bir güli ýoldum.   Señ goýnuňda tapdym özüme syrdaş,...

“Açyk gapylar”: Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty

Ata Watan Eserleri
Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty 2022-2023-nji okuw ýylynda ýokary okuw mekdebine okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlary şu ýylyň 27-nji aprelinde we 4-nji...

Sanly ulgam – ösüşleriň açary

Ata Watan Eserleri
Ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň pudaklaryna, edara-kärhanalaryna sanly innowasiýalary ornaşdyrmak arkaly uly ösüşler gazanylýar. Munuň özi ýurdumyzyň ähli ulgamlarynyň sanlylaşdyrylmagy netijesinde sanly maglumat-aragatnaşyk ulgamynyň kemala gelýändigini aňladýar....

Hormatly Prezidentimiz atasy Mälikguly aganyň belli güni mynasybetli sadaka berdi

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen bilelikde aýlaryň iň ýagşysy hasaplanýan mübärek Remezan aýynda paýtagtymyzdaky Hezreti Omar metjidinde...

Ýylyň transferi amala aşdymyka? Holand “Mançester Sitide”

Ata Watan Eserleri
Germaniýanyň “Borussiýa Dortmund” toparynyň ýyldyz futbolçysy Erling Holandyň indiki möwsüm üçin Angliýanyň “Mançester Siti” topary bilen şertnama baglaşandygy mälim edildi. Iňlis metbugatynda ýary gije berlen...

Angliýanyň döwlet işgärleri iş ýerine dolanýarlar

Ata Watan Eserleri
Koronawirus pandemiýasy sebäpli uzak aralykdan işlemek ulgamyny ýöredýän Beýik Britaniýa adaty durmuşa dolanyp barýar. Angliýanyň metbugatyna görä, ýurduň döwlet edaralary işgärlerini iş ýerlerine dolanyp barmagy...

Bill Geýtsden pandemiýa barada

Ata Watan Eserleri
“Microsoft” kompaniýasynyň esaslandyryjysy we soňky döwürde haýyr-sahawat işlerine has köp üns berýän Bill Geýts täze kitabynyň çapdan çykmagynyň öňüsyrasynda pandemiýa barada beýanat berdi. Ol koronawirus...

Matematika sapagynyň ähmiýeti

Ata Watan Eserleri
Bu gün Watanymyzda durmuşa geçirilýän ylym-bilim özgertmeleri bütin dünýä üçin nusgalykdyr. Bu ugurda durmuşa geçirilýän beýik işler ulgamyň mundan beýläk hem sazlaşykly ösdüriljekdigini aýan edýär....

Ýüpekçilikde gyzgalaňly möwsüm

Ata Watan Eserleri
Oba ho­ja­ly­gy­nyň pi­le­çi­lik bi­len meş­gul bol­ýan pu­da­gy düýp­gö­ter tä­ze döw­re ga­dam bas­dy. Dok­ma se­na­ga­ty pu­da­gy üçin gym­mat­ly çig mal bo­lan pi­le ön­dür­mek işi döw­re­bap de­re­je­de...