TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

туркмен дутар сазлары

Döwletmämmet Azady

Ata Watan Eserleri
Doglan senesi: 1695-nji ýylda Aradan çykan senesi:1760-nji ýylda Bilimi: Medresede Gysgaça maglumat: Zamanasynda “Garry molla” diýen at bile meşhurlyk gazanan Döwletmämmet ahun türkmen edebiýatynyň binýadynyň...

Halypa çapyksuwaryň baýragy – “Toyota Land Cruiser Prado”

Şu günler ýurdumyzda Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli baýramçylyk dabaralary giň gerimde dowam edýär. Balkan welaýatynda ady rowaýata öwrülen behişdi bedewleriň hormatyna baýramçylyk dabarasy geçirildi....

Bäsleşik: ýaşaýyş jaý toplumyny gurmak

Ata Watan Eserleri
«Türkmenhimiýa» döwlet konserni bäsleşik toparynyň adyndan Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynyň Guwlymaýak şäherçesinde ýaşaýyş jaý toplumynyň gurluşygy üçin potratçyny seçip almak boýunça bäsleşik yglan edýär. Bäsleşige...

At-myrat

Ata Watan Eserleri
Ahalteke bedewleri ähli döwürlerde hem türkmen halkynyň durmuşynyň aýrylmaz bölegi hem-de wepaly hemralary, şöhratly taryhymyzyň bezegi boldular. Munuň şeýledigine “Irden tur, ataňy gör, ataňdan soň...

Prokurorlary wezipe bellemek hakyndaky kararlar

Ata Watan Eserleri
“Türkmenistanyň prokuraturasy hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi...

Taryhy gymmatlyklara belent sarpa

Ata Watan Eserleri
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda müňýyllyklary aşyp gelýän taryhy-medeni ýadygärlikleri gorap saklamak, olary ylmy esasda öwrenmek boýunça uly işler amala aşyrylýar. 1983-nji ýylda...

Mekgejöwen barada…

Ata Watan Eserleri
Mekgejöwen hakyndaky gyzykly maglumatlar, ösdürilip ýetişdirilýän ösümlik barada has köp zat öwrenmek üçin ajaýyp mümkinçilikdir. Meksikada ýaşaýan astekler mekgejöwen ösdürip ýetişdirmek bilen işjeň meşgullanypdyrlar. Diňe...

Ahalteke atlarynyň şan-şöhraty dünýä dolýar

Ata Watan Eserleri
Şu gün — 20-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda paýtagtymyzdaky «Oguzkent» myhmanhanasynda Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XII mejlisi geçirildi. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň hem...

11 ýyldan soňra finala çykdy

Ata Watan Eserleri
Italiýanyň kubogyny almak ugrundaky ýaryşyň ýarym final duşuşyklary geçirilýär. “Inter” topary öz meýdançasynda “Milan” toparyny 3:0 hasabynda utup, 2011-nji ýyldan soňra ilkinji gezek finala çykdy....

“Liwerpulda” Salahyň gijesi

Ata Watan Eserleri
Angliýanyň milli çempionatynyň gyzykly duşuşyklaryň birinde çempionlyk üçin bäsleşýän “Liwerpul” topary gymmatly 3 utugy gazandy. Olar  Kristiano Ronaldoly “Mançester Ýunaýted” toparyny 4:0 hasabynda ýeňdi. Ronaldo bu...