TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Туркменские скакуны

“Liwerpulda” Salahyň gijesi

Ata Watan Eserleri
Angliýanyň milli çempionatynyň gyzykly duşuşyklaryň birinde çempionlyk üçin bäsleşýän “Liwerpul” topary gymmatly 3 utugy gazandy. Olar  Kristiano Ronaldoly “Mançester Ýunaýted” toparyny 4:0 hasabynda ýeňdi. Ronaldo bu...

Uzak aralyga atly ýöriş geçirildi

Ata Watan Eserleri
Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli Aşgabat — Mary ýolunyň kesgitlenen bölegi boýunça uzak aralyga atly ýöriş geçirildi. 60 kilometr menzili geçmek ugrunda badalga berlen ýaryşa...

Türkmenistan-Hindistan: diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyly

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan hem-de hut öz adyndan Hindistan Respublikasynyň Prezidenti Ram Nath Kowinde, Premýer-ministri Narendra Modä we ýurduň halkyna...

Türkmen bedewiniň şanyna toý tutulýar

Ata Watan Eserleri
Bedewler — ilimizde belentden tutulýan toýlaryň bezegi. Behişdi bedewiň şanyna bahar paslynyň şu nurana günlerinde tutulýan toý-dabaralar oňa bolan söýginiň, buýsanjyň nyşanydyr. Şu günler “Halkyň...

Täze kitap taryha şöhle saçýar

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow türkmen halkynyň şan-şöhratly taryhyny we medeni mirasyny häzirki zaman nukdaýnazaryndan öwrenmek hem-de ony dünýä ýaýmak wezipesini döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň...

Türkmenistan-sagdynlygyň we bagtyýarlygyň mekany

Ata Watan Eserleri
Saglyk diňe her bir adam üçin däl, eýsem, tutuş jemgyýet üçin-de uly gymmatlykdyr, çünki, ol beden taýdan sagdynlygyň we güýç-kuwwatyň, zähmet hem-de döredijilik işjeňliginiň, umuman,...

Ronaldonyň gynançly güni

Ata Watan Eserleri
Angliýanyň “Mançester Ýunaýted” toparynyň portugaliýaly hüjümçisi Kristiano Ronaldonyň täze doglan ogly aradan çykdy. Mälim bolşy ýaly, oktýabr aýynda Ronaldo ýanýoldaşy Jorjinýo Rodriges bilen ekiz bäbeklere...

Ýaşlara uly ynam

Ata Watan Eserleri
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda giň dünýägaraýyşly hem-de häzirki zaman ylmyna, oňyn pikirlenmelere ygrarly ýaş nesliň ýetişdirilmegi bilen bagly meselelere...

Kädi barada gyzykly maglumatlar

Ata Watan Eserleri
Kädi baradaky gyzykly maglumatlar bagda ösýän uly miweler hakynda has köp zat öwrenmek üçin ajaýyp mümkinçilikdir. Onda adam bedeni üçin zerur bolan köp mukdarda witaminler...

Türkmenistanda täze kanunlar kabul edildi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi tarapyndan kabul edilen hem-de Milli Geňeşiň Halk Maslahaty tarapyndan tassyklanan, Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan gol çekilip, türkmen metbugatynda neşir edilen kanunlary size...