TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Туркменские скакуны

Halypa çapyksuwaryň baýragy – “Toyota Land Cruiser Prado”

Şu günler ýurdumyzda Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli baýramçylyk dabaralary giň gerimde dowam edýär. Balkan welaýatynda ady rowaýata öwrülen behişdi bedewleriň hormatyna baýramçylyk dabarasy geçirildi....

Täze maksatnama – ösüşleriň aýdyň ýoly

Halkymyz ähli döwürlerde ýaş nesliň edep-terbiýesine, bilimine, beden we ruhy kämilligine uly ähmiýet beripdir. Türkmen jemgyýetinde hemişe ýaşlaryň Watana wepaly, il-güne ygrarly, halal, zähmetsöýer, ilhalar...

Türkmen futzalçylary Aziýanyň Kubogy – 2022-niň final tapgyryna çykdy

Türkmenistanyň futzal boýunça milli ýygyndysy saýlama tapgyrynyň netijesinde Aziýanyň Kubogy – 2022-niň final tapgyrynda çykyş etmäge hukuk gazandy. Bu barada “tff.com.tm” internet sahypasynda bellenilýär. Merkezi...

Logistika…

Önümçilik gatnaşyklarynyň kämilleşýän hem-de sarp edijileriň islegleriniň barha ýokarlanýan döwründe logistikanyň orny örän uly bolup durýar. Elbetde, logistikany ösdürmeklik uly ähmiýete eýedir. Oba hojalygynda ýa-da...

Aşgabatda çagalaryň tennis festiwaly geçiriler

Şu ýylyň 14-16-njy apreli aralygynda Olimpiýa şäherçesiniň tennis meýdançasynda Türkmenistanyň Tennis federasiýasy BMG-niň ÝUNISEF edarasy bilen bilelikde Çagalaryň tennis festiwaly geçiriler. Bu barada Türkmenistanyň Daşary...

Organomineral döküniniň meýdan şertlerinde hyýar ösümliginiň hasyl berijiligine täsiri

“Ekologiýa taýdan arassa organomineral döküniniň meýdan şertlerinde hyýar ösümliginiň hasyl berijiligine täsirini ylmy esasda öwrenmek” Hormatly Prezidentimiziň oba hojalygyny düýpli özgertmek babatda kabul eden köpugurly...

Aşgabatda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň sergisi açyldy

Şu gün – 12-nji aprelde  Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 14 ýyllygy hem-de bu şanly sene mynasybetli ýurdumyzyň senagatçylarynyň we telekeçileriniň sergisiniň açylyş dabarasy...

Şahbaz Şarif – Pakistanyň 23-nji Premýer-ministri

“Pakistanyň musulman liga” partiýasynyň ýolbaşçysy Şahbaz Şarif Pakistan Yslam Respublikasynyň 23-nji Premýer-ministri wezipesine saýlandy. Ses berişlik ýurduň Milli assambleýasynda (parlamentiň aşaky palatasy) geçirildi. Pakistanyň metbugatynyň...

Paryzdepe ýadygärligi

“Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda milli medeni gymmatlyklarymyzy, taryhy ýadygärliklerimizi içgin öwrenmek, olary gorap saklamak we geljekki nesillerimize miras galdyrmak boýunça giň gerimli işler durmuşa geçirilýär....

Telekeçileriň sergisi we maslahaty

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 14 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Senagatçylarynyň we telekeçileriniň sergisine hem-de Birleşmäniň agzalarynyň maslahatyna gatnaşyjylara öz Gutlag...