Tag : туркменистан гызлары

Ata Watan YlhamyJEMGYÝET

Arkadag şäheri.

Ata Watan Eserleri
ARKADAG ŞÄHERI – YLHAM Arkadag şäheri. Arkadagyň yhlasyndan döredi, Arkadag şäheri-akylly şäher. Açylşynda başymyz gök diredi, Arkadag şäheri-akylly şäher.   Köpetdag deňinde gurulan şäher, Hakdan...
Ata Watan YlhamyJEMGYÝET

Arkadag şäherim

Ata Watan Eserleri
Binalaryň dünýä ýalkymyn saçýar, Arkadag şäherim, bagt şäherim. Myhmanlara giňden gujagyn açýar, Arkadag şäherim, bagt şäherim.   Görmäne göz gerek gözel görkiňi, Behişden alypsyň ajap...
TESWIRLER

Döwletmämmet Azady

Ata Watan Eserleri
Doglan senesi: 1695-nji ýylda Aradan çykan senesi:1760-nji ýylda Bilimi: Medresede Gysgaça maglumat: Zamanasynda “Garry molla” diýen at bile meşhurlyk gazanan Döwletmämmet ahun türkmen edebiýatynyň binýadynyň...
JEMGYÝET

Halypa çapyksuwaryň baýragy – “Toyota Land Cruiser Prado”

Şu günler ýurdumyzda Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli baýramçylyk dabaralary giň gerimde dowam edýär. Balkan welaýatynda ady rowaýata öwrülen behişdi bedewleriň hormatyna baýramçylyk dabarasy geçirildi....
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Bäsleşik: ýaşaýyş jaý toplumyny gurmak

Ata Watan Eserleri
«Türkmenhimiýa» döwlet konserni bäsleşik toparynyň adyndan Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynyň Guwlymaýak şäherçesinde ýaşaýyş jaý toplumynyň gurluşygy üçin potratçyny seçip almak boýunça bäsleşik yglan edýär. Bäsleşige...
SIZDEN GELENLER

At-myrat

Ata Watan Eserleri
Ahalteke bedewleri ähli döwürlerde hem türkmen halkynyň durmuşynyň aýrylmaz bölegi hem-de wepaly hemralary, şöhratly taryhymyzyň bezegi boldular. Munuň şeýledigine “Irden tur, ataňy gör, ataňdan soň...
JEMGYÝET

Prokurorlary wezipe bellemek hakyndaky kararlar

Ata Watan Eserleri
“Türkmenistanyň prokuraturasy hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi...
SIZDEN GELENLER

Taryhy gymmatlyklara belent sarpa

Ata Watan Eserleri
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda müňýyllyklary aşyp gelýän taryhy-medeni ýadygärlikleri gorap saklamak, olary ylmy esasda öwrenmek boýunça uly işler amala aşyrylýar. 1983-nji ýylda...
SIZDEN GELENLER

Mekgejöwen barada…

Ata Watan Eserleri
Mekgejöwen hakyndaky gyzykly maglumatlar, ösdürilip ýetişdirilýän ösümlik barada has köp zat öwrenmek üçin ajaýyp mümkinçilikdir. Meksikada ýaşaýan astekler mekgejöwen ösdürip ýetişdirmek bilen işjeň meşgullanypdyrlar. Diňe...
DÜNÝÄ

Ahalteke atlarynyň şan-şöhraty dünýä dolýar

Ata Watan Eserleri
Şu gün — 20-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda paýtagtymyzdaky «Oguzkent» myhmanhanasynda Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XII mejlisi geçirildi. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň hem...
SPORT

11 ýyldan soňra finala çykdy

Ata Watan Eserleri
Italiýanyň kubogyny almak ugrundaky ýaryşyň ýarym final duşuşyklary geçirilýär. “Inter” topary öz meýdançasynda “Milan” toparyny 3:0 hasabynda utup, 2011-nji ýyldan soňra ilkinji gezek finala çykdy....
SPORT

“Liwerpulda” Salahyň gijesi

Ata Watan Eserleri
Angliýanyň milli çempionatynyň gyzykly duşuşyklaryň birinde çempionlyk üçin bäsleşýän “Liwerpul” topary gymmatly 3 utugy gazandy. Olar  Kristiano Ronaldoly “Mançester Ýunaýted” toparyny 4:0 hasabynda ýeňdi. Ronaldo bu...
MEDENIÝET

Uzak aralyga atly ýöriş geçirildi

Ata Watan Eserleri
Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli Aşgabat — Mary ýolunyň kesgitlenen bölegi boýunça uzak aralyga atly ýöriş geçirildi. 60 kilometr menzili geçmek ugrunda badalga berlen ýaryşa...
DÜNÝÄ

Türkmenistan-Hindistan: diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyly

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan hem-de hut öz adyndan Hindistan Respublikasynyň Prezidenti Ram Nath Kowinde, Premýer-ministri Narendra Modä we ýurduň halkyna...
SIZDEN GELENLER

Türkmen bedewiniň şanyna toý tutulýar

Ata Watan Eserleri
Bedewler — ilimizde belentden tutulýan toýlaryň bezegi. Behişdi bedewiň şanyna bahar paslynyň şu nurana günlerinde tutulýan toý-dabaralar oňa bolan söýginiň, buýsanjyň nyşanydyr. Şu günler “Halkyň...
SIZDEN GELENLER

Täze kitap taryha şöhle saçýar

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow türkmen halkynyň şan-şöhratly taryhyny we medeni mirasyny häzirki zaman nukdaýnazaryndan öwrenmek hem-de ony dünýä ýaýmak wezipesini döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň...
SIZDEN GELENLER

Türkmenistan-sagdynlygyň we bagtyýarlygyň mekany

Ata Watan Eserleri
Saglyk diňe her bir adam üçin däl, eýsem, tutuş jemgyýet üçin-de uly gymmatlykdyr, çünki, ol beden taýdan sagdynlygyň we güýç-kuwwatyň, zähmet hem-de döredijilik işjeňliginiň, umuman,...
SPORT

Ronaldonyň gynançly güni

Ata Watan Eserleri
Angliýanyň “Mançester Ýunaýted” toparynyň portugaliýaly hüjümçisi Kristiano Ronaldonyň täze doglan ogly aradan çykdy. Mälim bolşy ýaly, oktýabr aýynda Ronaldo ýanýoldaşy Jorjinýo Rodriges bilen ekiz bäbeklere...
SIZDEN GELENLER

Ýaşlara uly ynam

Ata Watan Eserleri
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda giň dünýägaraýyşly hem-de häzirki zaman ylmyna, oňyn pikirlenmelere ygrarly ýaş nesliň ýetişdirilmegi bilen bagly meselelere...
SIZDEN GELENLER

Kädi barada gyzykly maglumatlar

Ata Watan Eserleri
Kädi baradaky gyzykly maglumatlar bagda ösýän uly miweler hakynda has köp zat öwrenmek üçin ajaýyp mümkinçilikdir. Onda adam bedeni üçin zerur bolan köp mukdarda witaminler...