TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

туркменистанын тазеликлери

Açyk Gapylar : Demir ýol ulaglary orta hünär okuw mekdebi

Baş Redaktor
Aşgabat şäherindäki Demir ýol ulaglary orta hünär okuw mekdebi 2021 — 2022-nji okuw ýylynda orta hünär okuw mekdebinde okamaga isleg bildirýän orta mekdepleriň, başlangyç hünärment...

«Google Earth» Ýeriň 37 ýyllyk özgermesini hödürleýär

Käte ýaşaýan ýerimiziň mundan birnäçe ýyl ozalky suratlary bilen häzirki görnüşini deňeşdirmegi halaýarys. Indi munuň üçin arhiw dörüp oturmagyň hajaty hem ýok. Dünýäniň iň uly...

Türkmenabat-Stambul ýörite uçar gatnawy

Baş Redaktor
“Türkhowaýollary” kompaniýasynyň Aşgabat şäherindäki şahamçasy tarapyndan  “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com  internet saýtyna gelip gowşan  täze maglumata görä, bu kompaniýa, şugün ýagny, 2021-nji ýylyň 18-nji...

Howa Maglumaty : 18 Aprel 2021

Baş Redaktor
Ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyz Aşgabatda 17-nji Aprelde sagat 20:00-den 18-nji Aprelde sagat 20:00-ä çenli boljak  howa barada  Türkmenistanyň Howa Maglumat gullugynyň berýän maglumatlaryny “Watan” Habarlar...