TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Новости Туркменистана

Bassyr 21 oýundan bäri ýeňip gelýär

Angliýanyň “Premýer-liga” çempionatynyň 29-njy tapgyrynda “Mançester Siti” topary öz meýdançasynda “Wulwerhempton” toparyny kabul etdi. Duşuşyk 4:1 hasaby bilen ýer eýeleriň peýdasyna tamamlandy. “Mançester Siti” toparynda...

«Inter» çempionlyga ýakynlaşýar

Düýn Italiýanyň «Seria A» çempionatynda «Inter» we «Genoa» topary bilen duşuşyk geçirdi. «Genoa» toparyny öz öýünde kabul eden «Inter» myhman topary 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy....

Her aýda 400 milliard amerikan dollaryna golaý zyýan

Baş Redaktor
Pandemiýa dünýä ykdysadyýetine her aýda 400 milliard amerikan dollaryna golaý zyýan ýetirýär. Häzire çenli bütin dünýä boýunça 500 million iş orny ýitirildi. Mundan başga-da, sebitde...

«Energiýanyň dikeldilýän çeşmeleri hakyndaky» Kanun kabul ediler

Baş Redaktor
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow düýn geçirilen deputatlar bilen duşuşykda deputatlara hem-de Ministrler Kabinetiniň agzalaryna ýüzlenip, daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek arkaly ýurdumyzyň ähli sebitlerinde häzirki...

Poçta ulgamyndaky kanunçylyk kämilleşdiriler

Baş Redaktor
Ilkinji milli emeli hemramyzyň älem giňişligine çykarylmagy netijesinde, dünýä ölçeglerine laýyk gelýän telekommunikasion aragatnaşyk ulgamynyň, ýokary hilli teleradio ýaýlymlarynyň işini ýola goýmak üçin uly mümkinçilikler...

Arbitraž kazyýeti we halkara hususy hukugyň kadalary

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Arbitraž iş ýörediş kodeksiniň rejelenen görnüşini kabul ediler, Raýat Kodeksiniň kämilleşdiririlen rejelenen görnüşi taýýarlanar we bu Kodeksde halkara hususy hukugynyň kadalary beýan ediler. Bular...

Sanly ykdysadyýeti ösdürmek: Intellektual mümkinçilikler

Baş Redaktor
Häzirki wagtda öňde ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň dürli pudaklaryna täze innowasion tehnologiýalary, bäsdeşlige ukyply sanly ykdysadyýeti ornaşdyrmak, sazlaşykly işleýän elektron senagatyny döretmek, sanly aragatnaşyk ulgamynda şäher bilen...

Telekeçilik işine degişli kanunçylyk kämilleşdiriler

Baş Redaktor
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň deputatlar düzümi bilen düýn geçiren duşuşygynda Prezident maksatnamasynda göz öňünde tutulan özgertmeleriň hukuk esaslaryny döretmegiň, bazar ykdysadyýeti şertlerinde pudaklaryň netijeliligini...

«Migrasiýa hakyndaky» Kanuna üýtgetmeler giriziler

Baş Redaktor
«Türkmenistandaky daşary ýurt raýatlarynyň hukuk ýagdaýy hakyndaky» Kanunyň rejelenen görnüşiniň taslamasy, şeýle hem «Migrasiýa hakyndaky», «Migrasiýa gullugy hakyndaky» Kanunlara-da üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakyndaky Kanunlaryň...

Türkmenistanyň Maşgala kodeksine üýtgetmeler giriziler

Baş Redaktor
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň deputatlar düzümi bilen duşuşygynda ýaş nesli mynasyp terbiýelemegiň üstünlikleriň girewi bolup durýandygyny nygtap, maşgala gymmatlyklaryna aýratyn üns bermegiň zerurdygyny belledi....