Tag : Ашгабад

IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Halkara Bäsleşik:Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça BÄSLEŞIK

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça  BÄSLEŞIK 1. LOT № 2. Gullukda elektron sanly gol ulgamyny ornaşdyrmak üçin enjamlary we programma...
DÜNÝÄ

Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidentleriniň arasynda gepleşikler geçirildi

Şu gün Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda gepleşikler geçirildi. Özara ynanyşmak we işjeň ýagdaýda geçen gepleşikleriň dowamynda Türkmenistanyň...
BIZNES

Hytaý 6,1 mlrd dollarlyk türkmen gazyny satyn aldy

Türkmenistanyň turba geçirijiler bilen Hytaýa iberen tebigy gazynyň 2021-nji ýylyň ýanwar-noýabr aýlaryndaky möçberi 6.1 milliard dollara barabar 21,91 million tonna deň boldy. Bu barada Hytaýyň...
DÜNÝÄ

Türkmenistan Owganystana ynsanperwerlik kömegini ugratdy

Ata Watan Eserleri
Türkmenistandan goňşy Owganystana azyk, dokma, hojalyk  harytlaryndan, şeýle-de nebit önümlerinden ybarat bolan ynsanperwer kömegi ugradyldy. Mälim bolşy ýaly, Hökümetimiziň şu ýylyň 10-njy dekabrynda geçirilen mejlisinde...
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

ХО «Цеппелин Туркменистан» открывает вакансии

Представитель по продаже запасных частей и сервиса (PSSR) Требования: Мужчина, возраст до 35 лет, прописка: г. Ашхабад Образование: техническое среднее профессиональное или высшее образование Знание...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

BMGÖM insulin bilen üpjün etmegini dowam edýär

BMGÖM süýjikeseli bejermek üçin wajyp derman bolan insuliniň ikinji tapgyryny Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine (TSGDSM) gowşurdy. Ikinji tagyra Noworapid, Nowomiks, Protafan insulinler...
MEDENIÝET

Mark Ronson we Greýs Gammer durmuş gurýarlar

Mark Ronson öz “Instagram” sahypasynda aktrisa Greýs Gammer bilen durmuş gurandygyny mälim etdi. Ronson: “Hakyky söýgüme … ömrümiň baharynda, 45 ýaşymda ýüregime eliňi goýduň. Seniň...
DÜNÝÄ

Türkmenistan Owganystan boýunça dialogy işjeň goldaýar

Sebitiň ýurtlarynyň Owganystan boýunça ýörite wekilleriniň göni wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly duşuşygy geçirildi. Goňşy ýurtdaky ýagdaýlar bolsa onuň esasy temasy boldy. Mejlisde türkmen tarapyna Türkmenistanyň daşary...
JEMGYÝET

«Galkynyş»: gaz guýularynyň gurluşygyna badalga berildi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Mary welaýatynyň Ýolöten etrabyndaky «Galkynyş» gaz käninde gaz guýularynyň gurluşygyna badalga bermek mynasybetli dabara geçirildi. Bu barada “oilgas.gov.tm” internet neşirinde...
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Центр ОБСЕ в Ашхбаде ищет переводчика

Ata Watan Eserleri
Центр ОБСЕ в Ашхбаде ищет переводчика со знанием русского/английского/турецкого языков для оказания синхронного перевода в предстоящем мероприятии Центра. Заинтересованным кандидатам предлагается направить своё резюме и...
JEMGYÝET

Центр ОБСЕ в Ашхбаде ищет переводчика

Ata Watan Eserleri
Центр ОБСЕ в Ашхбаде ищет переводчика со знанием русского/английского/турецкого языков для оказания синхронного перевода в предстоящем мероприятии Центра. Заинтересованным кандидатам предлагается направить своё резюме и...
JEMGYÝET

Azyk önümlerine bagyşlanan maslahat

Ata Watan Eserleri
UNFSS2021-ň öňsyrasyndaky maslahata hasaba alynmak üçin ýazylyşyk başlandy! Bary-ýogy birnäçe hepde galdy, sessiýalara tomaşa etmek, iýmit ulgamlarymyzy gowulandyrmagyň usullaryny öwrenmek we dünýäniň dürli künjeklerinden adamlar...
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Объявление о приеме на работу

Ata Watan Eserleri
Филиал «Чуанцинской буровой инженерной компании с ограниченной ответственностью при КННК в Туркменистане (CCDCT)» в связи с производственной необходимостью объявляет приём на работу в проектный отдел...
TEHNOLOGIÝA

Türkmenistanyň täze gözleg motory “Gözle”

Gözleg motory şu ýylyň ýanwar aýynda işlenip düzüldi, ýöne 1-nji iýunda yglan edildi. Gözleg motory her bir ulanyjy üçin amatly we minimalistik dizaýna eýe. Gözlеde...
JEMGYÝET

ABŞ-nyň ilçihanasynda täze iş mümkinçiligi

Ata Watan Eserleri
ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy täze iş orny barada maglumat berýär. Bu barada ilçihananyň jemgyýetçilik torunda habar berilýär. Şoňa laýyklykda, ilçihana garawul orny üçin işgär gözleýär. Bu...
JEMGYÝET

Aşgabadyň we onuň dostlukly-doganlykly şäherleriniň häkimleriniň halkara mejlisi geçirildi

2021-nji ýylyň 20-nji maýynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda gibrid formatda Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygyna bagyşlanan Aşgabat şäheriniň we onuň dostlukly-doganlykly şäherleriniň häkimleriniň halkara mejlisi...
BIZNES

Birža täzelikleri:geleşikleriň 160-sy hasaba alyndy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 160-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Owganystanyň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzini...
DÜNÝÄ

Russiýadan Türkmenistana dostluk goldawy

Ata Watan Eserleri
Russiýa Federasiýasynyň Hökümeti Türkmenistana iki ýurduň arasyndaky dost-doganlyk gatnaşyklarynyň nyşany hökmünde lukmançylyk maksatly serişdelerden ybarat bolan ynsanperwer kömegini iberdi. Bu barada “Türkmenistan: Altyn asyr” saýty...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Koronawirus sebäpli Ýewropa serhetlerinde gözegçilik güýçlendirilýär

Ýewropa ýurtlarynda koronawirus pandemiýasynyň täzeden möwç almagy netijesinde, serhetlerde gözegçilik güýçlendirildi. Bu ugurda giriş-çykyşlar düzgünleri we talaplary berkidilýär. Ispaniýadan Fransiýa awtoulagly barmak üçin koronawirus ýokanjynyň...
TESWIRLER

Siz Haýsy Ölçeg Çärýeginde : “Baý Ata-Garyp Ata”

Baş Redaktor
Geçen ýylyň ahyrynda okan kitaplarymyz barada gysgaça seljerme ýazyp başlapdyk we häzire çenli bary ýogy  2 sany kitap seljermesini saýtymyza ýerleşdirip bildik. Diýmek okan kitaplarymyzda...