DÜNÝÄ

“T-Roc Cabriolet” täze nusgada gelýär

«Volkswagen» kompaniýasynyň «T-Roc Cabriolet» awtoulaglaryny öndürip başlandygyndan, belki, habaryňyz bardyr. Bu awtoulagyň 2020-nji ýylda öndüriljek nusgalary tassyklandy diýlip, dünýä metbugatynda ýazylýar.

Bilermenleriň aýtmagyna görä, şu habar bilen ugurdaş suratda synlaýan ulagyňyz kinniwanja bolsa-da, ol 2020-nji ýylyň modellerine mahsus ençeme aýratynlyklary özünde jemlär.  Aslynda, «T-Roc» ulaglarynyň kabriolet görnüşiniň ilkinji dizaýny bilen 2014-nji ýylda tanyşdyrylypdyr. Ýöne şol dizaýndaky ähli aýratynlyklar ulagda heniz-ä jemlenenok. Her niçik hem bolsa täze ulag aňrybaş nusga ýene-de bir ädim ýakynlaşar. Ulagyň 2020-nji ýylyň ilkinji günlerinde satlyga çykmagyna garaşylýar.

«Volkswagen» kompaniýasynyň baş direktory Herbert Diessiň aýtmagyna görä, «T-Rоc» kabrioletiniň iň esasy aýratynlygy rahatlygy bolar. Onuň dünýä bazarynda niçik orny eýeläp biljekdigini bolsa wagt görkezer.

 

 

 

Agageldi ITALMAZOW

Ýene-de okaň

COP-28: 30 milliard dollarlyk howa gaznasy dörediler

Ata Watan Eserleri

Antoniu Guterriş: 2023-nji ýyl iň yssy ýyl boldy

Türkmenistan we Azerbaýjan gümrük pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürýärler

Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 28 ýyllygy mynasybetli geçiriljek çäreler

Türkmenistan Adalatçysynyň Gruziýa sapary

Dubaýda СOP-28 halkara maslahaty başlaýar

Ata Watan Eserleri