TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Sözümi alsaň

Bilýändirin diýip bilmekden gaçma,

Nesihatym köpdür sözümi alsaň,

Düşünseň zer sözüň deňinden geçme,

Peýdasy köp bolar dur gulak salsaň.

 

Parasatdyr, paýhas, serde jemlener,

Duýgy, göwün şatlyk janda jem bolar,

Çalşyrsaň düşünjäň ösmez kem bolar,

Pikir hemmesinden wajyby bilseň.

 

Ulyny sylagyn, ejize degme,

Baýlygna ymtylyp, näkesi öwme,

Haka dileg eýle, duşmana sögme,

Çeniňi aragyn, aglasaň, gülseň.

 

Namalaryň aýra goýmagyn çyndan,

Jümläň gözbaşyny döretgin çuňdan,

Sözlän setirleriň çyksyn kalbyňdan,

Bendi mana ýugur, akylly bolsaň.

 

Mert bolgun her işde ýeňilme gamdan,

Jomart bolup dönme nepli gadamdan,

Asylly bol, öwren dana adamdan,

Zähmetsöýer bolgun, ne käri kylsaň.

 

Şahyr aýdar, sözdür göwnüň dermany,

Köňlüňi açyk kyl, dost bil wyŽdany,

Pyglyň dürs tut, goýma serde dumany,

Ynsaby ýaran et, imana gelseň.

 

Döwletniýazow Rejepberdi

Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheri

 

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň Başlygy Sahiba Gafarowa Türkmenistanyň ýokary sylagy bilen sylaglandy

Ata Watan Eserleri

Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň başlygynyň Aşgabada sapary

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Russiýanyň Merkezi Aziýadaky strategik hyzmatdaşy

Teswirle