28/01/2021 10:06
Home SYÝAHATÇYLYK Türkmenistandan Russiýa ýörite uçar

Türkmenistandan Russiýa ýörite uçar

Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň resmi haýyşy esasynda 25-nji dekabrda Russiýanyň “S7” awiakompaniýasy Moskwa – Türkmenabat – Moskwa ugry boýunça uçuşyny amala aşyrar. Bu barada “orient.tm” habar berýär.

Habarda bellenilip geçilişi ýaly,  bu uçar arkaly Türkmenistanyň keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek boýunça adatdan daşary topary tarapyndan döredilen düzgünlere laýyklykda, Russiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň işgärleri we olaryň maşgala agzalary Türkmenabat şäherine gelerler. Soňra şol uçar arkaly 175 adamy Russiýa giderler.

Olaryň arasynda wagtlaýynça Türkmenistanyň çäginde ýaşaýan, hemişelik ýaşamak üçin Russiýa gidýän we kanuna laýyklykda Russiýa Federasiýasyna göçmek hukugyny alan rus raýatlary bar.

 

Sizden Gelenler Sahypamyz

Interaktiw sahypamyz- okyjylarymyzdan gelen habar we eserleriň ýerleşdirilýän sahypasy-sizden gelenler sahypasy siziň iberjek eserleriňize garaşýar!

 

 

 

Okap bilersiňiz  1800 metr belentlikdäki Gün bekedi

IŇ TÄZE HABARLAR

Türkmenistanyň adalat ministrine hormatly at dakyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Serhet institutynda Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi. Şol mejlisiň barşynda Türkmenistanyň adalat ministri B.Muhamedowa hormat at dakyldy. Bu barada "Watan"...

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugyna täze ýolbaşçy bellendi

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi. Şol mejlisiň barşynda ýurdumyzyň Döwlet serhet...

Iň köp isleg bildirilen kabelsiz gulaklyk

2020-nji ýylda “Bluetooth-gulaklygynyň” ähli görnüşleriniň jemi 300 million sanysy satyldy diýip, “Strategy Analytics” kompaniýasy maglumat berýär. Geçen ýylda kabelsiz gulaklyklaryň arasynda “TWS” gulaklygyna uly...

Türkmen toparlarynyň AFK Kubogyndaky garşydaşlary belli boldy

Malaýziýanyň Kuala-Lumpur şäherinde AFK-nyň Kubogynyň toparçalaýyn bäsleşiginiň bije çekişlik dabarasy geçirildi. Bu barada ýurdumyzyň Futbol Federasiýasynyň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär.
Okap bilersiňiz  Inedördül şokolad öndürmekde ýeňiş gazandy
Onuň netijesinde Türkmenistanyň futbol...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Elektroulaglar üçin batareýa önümçiligine girişer

Ýewropa Bileleşigi elektrik awtoulaglary üçin elektrik akkumulýator pudagyny ösdürmek boýunça 2,9 milliard ýewro maýa goýum sarp eder diýip, “Euronews” habar gullugy habar berýär. Ýewropa...

Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň Prezidentleriniň duşuşygy

2021-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýew bilen göni wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň barşynda Prezidentler iki ýurduň we...

Aşgabat-Türkmenabat awtomobil ýolunyň birinji tapgyry şu ýyl açylar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyryp, köpugurly işewürler merkezli kaşaň “Garagum” myhmanhanasynyň we onuň golaýynda ýerleşen seýilgähiň hem-de Aşgabat-Türkmenabat awtobanynyň...

Mesut Öziliň transferi amala aşdy

Angliýanyň "Arsenal" toparynda çykyş eden asly türk bolan Germaniýanyň raýaty Mesut Özil resmi ýagdaýda Türkiýäniň "Fenerbahçe" toparyna geçdi. Özil bilen türk toparynyň arasynda 3,5...