No menu items!
25/09/2020 7:49
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Türkiýe iýul aýyndan syýahatçylary kabul etmäge taýýar

Türkiýe iýul aýyndan syýahatçylary kabul etmäge taýýar

Türkiýe Respublikasy koronawirus epidemiýasyndan soňra syýahatçylyk pudagyny işjeňleşdirmek ilkinji ýurtlaryň biridir. Bu barada ýurduň medeniýet we syýahatçylyk ministri Nuri Ersoý “CNN Türk” teleýaýlymynda  Ahmet Hakan tarapyndan taýýarlanyp efire berilýän “Bitarap sebit” (Tarafsız Bölge) gepleşiginde belläp geçdi.

Ministr öz çykyşynda iýul aýyndan başlap, birnäçe syýahatçylyk desgalarynyň täzeden ulanylmaga başlanjakdygyny mälim etdi. Ol içerki syýahatçylyk bazarynda işjeňligiň 45 göterime barabar bolandygy we munuň gowy netijedigini belledi.

Medeniýet we syýahatçylyk ministri Nuri Ersoý koronawirus epidemiýasynyň öňüni alyş çärelerini ýerine ýetirmek bilen syýahatçylyk desgalarynyň hyzmat edip başlajakdygyny mälim etdi. Syýahatçylyk pudagynda geçen ýyl rekord goýlandygyny ýatlap geçen ministr üstümizdäki ýylda has gowy netijeleri gazanmagy meýilleşdirendiklerini, emma ozalky görkezijileri gazanmagyň mümkin däldigini belledi. Şeýle hem ol 1-nji iýundan başlap, kem-kemden syýahatçylygy işjeňleşdirip başlandygyny aýtdy.

IŇ TÄZE HABARLAR

Garaşsyzlyk gününiň dynç güni Duşenbe gününe geçirildi

Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň ýekşenbe gününe düşýändigi sebäpli, şol gün duşenbe gününe geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň sanly aragatnaşyk arkaly geçirilen giňişleýin mejlisinde...

Halk Maslahaty wideoaragatnaşyk görnüşinde geçiriler

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk esasynda Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Oňa ýurdumyzyň Döwlet Howpsuzlyk geňeşiniň agzalary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri çagyryldy. Ministrler...

Garaşsyzlyk baýramy üçin günä geçişlik

Türkmenistanyň baş baýramy – Garaşsyzlygyň 29 ýyllygy mynasybetli jenaýat edendikleri üçin iş kesilenleriň günäsini geçmek babatda taýýarlanan resminama ýurdumyzyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde ara...

Baýrakly Teswirler: Saýlanan teswirler belli boldy

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com  saýty “Saýlanan Teswirler” ady bilen täze  baýrakly taslamany amala aşyrdy. Täze taslama indi däbe öwrülen “Ata Watan Eserleri” bäsleşiginden...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Türkmen-özbek gatnaşyklary giň gerimde maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministrleriniň derejesinde wideomaslahat görnüşinde ikitaraplaýyn syýasy geňeşmeler geçirildi. Duşuşyga gatnaşyjylar türkmen-özbek hyzmatdaşlygynyň giň ugurlary boýunça pikir alşyp, iki döwletiň...

Eziz Watan – bagta barýar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Bedew» atly şygrynda: Guwanjymyz, şöhratymyz, şanymyz — Watandyr gursakda şirin janymyz — diýip, mähriban Diýarymyzy söýmegiň beýik nusgasyny görkezýär. Mähriban Arkadagymyzyň wasp edişi...

Iň gadymy aýakyzlary tapyldy

Nemes arheologlary Arabystan ýarym adasynda iň gadymy aýakyzlaryny tapdylar. 120 müň ýyl öýdülýän 7 sany aýakyzy, Saud Arabystanynyň Nefud çölünde pil, düýe aýak yzlary...

Taryhda şu gün – 23-nji sentýabr

23-nji sentýabr ýylyň 266-njy güni. Geliň, taryhda 23-nji sentýabrda bolup geçen taryhy wakalar, dünýä inen adamlar we aradan çykanlar bilen gysgaça tanyş bolalyň. Taryhy wakalar: 1908...