20/01/2021 21:35
Home SYÝAHATÇYLYK Türk Howa Ýollary: möhüm bildiriş

Türk Howa Ýollary: möhüm bildiriş

Türkiýe Respublikasynyň milli awiasiýa gullugy “Türk Howa Ýollary” öz uçarlaryndaky ýolagçylaryndan “COVID-19” barlag kepilnamasyny talap edýär. Bu barada kompaniýa tarapyndan bildiriş çap edildi.

Şol bildirişde Türkiýä gelýän ýolagçylarda 72 sagat ozal negatiw netijesi bolan kepilnamany görkezmek talap edilýär.Bu kepilnama möhleti 2020-nji ýylyň 30-njy dekabrynda güýje girýär. Çap edilen ýa-da sanly ulgamda kepilnamasynyň nusgasy bolmadyk ýolagçylaryň uçara goýberilmeýändigi mälim edilýär.
Bu kepilnama 6 ýaşdan kiçi bolan ýolagçylar üçin zerurlygy ýok. Mälim bolşy ýaly, Türkiýe Respublikasynyň ygtyýarly edaralary tarapyndan ýurda gelýän adamlardan serhetlerdäki geçiriş-goýberiş nokatlarynda hem saglyk kepilnamasy talap edilip başlanandygy hem
habar berildi.

 

Teswirler Sahypamyz

Hünärmenleriň teswirlerini okamak üçin bu sahypamyza yzygiderli gelip duruň!

Okap bilersiňiz  90 ýaşly emeli arça satylýar

IŇ TÄZE HABARLAR

“UFC” guramasyndan baýraga mynasyp boldy

Başa-baş söweş sungaty boýunça russiýaly txrgen Habib Nurmagomedow, UFC guramasy tarapyndan 2020-nji ýylyň “Iň gowy bogmak emeli” diýen baýragyna mynasyp boldy. Türgen öz ýürek...

Germaniýada örtügiň ornuna…

Ýewropada we Ýer ýüzüniň beýleki yklymlarynyň käbir döwletlerinde koronowirus keseliniň täze, has ýiti akymynyň ýaýramagy bilen, öňüni alyş çäreleri has güýçlendirilýär. Bu güýçlendirmeler Germaniýada...

Günorta koreýaly futbolça bagyşlanan film

Angliýanyň “Tottenhem” futbol toparynyň tälimçilik wezipesine Žoze Mourinýo bellenenden soňra, günorta koreýaly hüjümçi Son Hyn Miniň futbol karýerasyny ösüşlere tarap ugur aldy. Häzirki wagtda...

«Gazprom» Türkmenistandan satyn alýan tebigy gazynyň möçberini artdyrdy

2020-nji ýylyň 9 aýynda «Gazprom» Türkmenistandan satyn alýan tebigy gazynyň möçberlerini 2019-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 3,2 mlrd kub metre çenli artdyrdy. Muňa...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Täşli Tülegenow: “Ömrüm aýdyma berlen”

Biz bilýäris. Sungat adamlarynyň bu ýola, köplenç, çagalykdan gadam basýandygyny. Eger ol aýdymçy bolsa, diňleýjisini belli bir ýoly geçensoň tapýandygyny, biz bilýäris. Ýöne çagalar...

Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginde nemes bilermenleri bilen duşuşyk geçirildi

2021-nji ýylyň 19-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýetiniň Essen uniwersitet klinikasynyň (Germaniýa) Infeksiologiýa Ylmy-barlag merkeziniň müdiri professor,...

«Yhlas bilen aglasaň…»

«...sokur gözden ýaş çykýandygyny» bir angliýaly ýene bir ýola subut etdi. Has takygy, ol sürüjilik şahadatnamasy üçin synaglara 157 gezek girip, 158-nji synagy üstünlikli...

1800 metr belentlikdäki Gün bekedi

Alp daglarynyň Şweýsariýadaky belentliklerinde dünýädäki ilkinji ýüzýän Gün elektrik bekedi işläp başlady. Hünärmenler bu bekediň Gün energiýasyndan peýdalanmakda möhüm ädim bolup biljekdigini aýdýarlar. Täze beket...