17/01/2021 4:54
Home SYÝAHATÇYLYK Syýahatçylar çäklendirmelerden azat

Syýahatçylar çäklendirmelerden azat

Türkiýede daşary ýurtly syýahatçylar dynç alyş günleri üçin girizilen köçä çykmak gadagançylygyndan azat edildi. Olar ýerli raýatlaryň öýde oturmaly wagtynda kireýine alan ulaglary bilen gezelenjini dowam etdirip bilerler. Bu barada ýurduň Içeri işler ministrligi tarapyndan habar berildi.

Ýurtdaky garbanyşhanalaryň köpüsine çäklendirmek getirilen hem bolsa, myhmanhanalardaky we howa menzillerindäki garbanyşhanalardyr dükanlar işlär.

Ýeri gelende aýtsak, Türkiýede 20-nji noýabrdan başlap, käbir çäklendirmeler girizildi. Olara görä, şenbe güni agşam sagat 20-den ýekşenbe güni gündiz sagat 10-a, ýekşenbe güni 20-den duşenbe güni daňdan 5-e çenli köçä çykmak çäklendirildi. Dükanlar, dellekhanalar we gözellik salonlary ir sagat 10-dan agşam 20-ä çenli işleýär. Sport toplumlarydyr kinoteatrlar, muzeýler ýapyk durar. Sport ýaryşlary tomaşaçysyz geçiriler.

Çäklendirmeler, häzirlikçe, 15 gün dowam eder.

 

Dünýä Sahypamyz

Dünýäde bolup geçýän wakalardan habarly bolmak-bu döwrüň talaby!

IŇ TÄZE HABARLAR

Türkmen türgeniniň mynasyp “altyn” medaly

Mälim bolşy ýaly, 2018-nji ýyla paýtagtymyz Aşgabatda agyr atletika boýunça Dünýä çempionaty geçirilipdi. Bu çempionat köp sanly rekordlar hem-de gazanylan uly sport üstünlikleri bilen...

Meşhur futbolçy karýerasyny tamamlap, tälimçi boldy

Angliýanyň milli ýygyndysynyň hem-de “Mançester Ýunaýted” toparynyň meşhur ozalky hüjümçisi, milli ýygyndylarynyň taryhyndaky iň köp gol geçiren futbolçylardan Ueýn Runi futbol karýerasyny tamamlady. Ol...

Dünýäniň iň köp ilatly ýurdunda köpçülikleýin sanjyma girişildi

Dünýäniň iň köp ilatly ýurtlarynyň biri hasaplanýan Hindistanda koronawirus ýokanjyna garşy köpçülikleýin sanjyma girişildi. Bu barada metbugat gulluklary habar berýär. Bu köpçülikleýin sanjym etmek işine...

Metbugat ýygnagy: Türkmenistan Owganystany hemmetaraplaýyn goldaýar

Paýtagtymyz Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynda daşary ýurtly köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin metbugat ýygnagy geçirildi. Oňa ýurdumyzyň hökümet agzalary, Türkmenistanyň daşary...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Gyrgyz Respublikasynda Prezident saýlawlarynyň netijesi

Gyrgyz Respublikasynda Prezident saýlawlary geçirildi. Berlen sesleriň 98 göteriminiň sanalmagy esasynda ýurduň Prezidenti we premýer-ministri wezipelerini öz ýerine ýetiren Sadyr Japarowyň ýeňiş gazanandygy mälim...

Ukuda wagty horlanmak mümkinmi?

Her gün iki käse “ulun” çaýyny içmek uky wagtynda hem bedendäki ýaglaryň bölünmegine itergi berip biler. Muny Ýaponiýanyň Sukuba uniwersitetiniň alymlary tarapyndan geçirilen gözlegiň...

“SOCAR Trading” Türkmenistandan çykaryljak nebiti satyn alar

Ýakyn iki ýylyň dowamynda “SOCAR Trading” (Azerbaýjan) kompaniýasy Türkmenistanda Önümi paýlaşmak hakynda Şertnamanyň şertlerinde iş alyp barýan Malaýziýanyň “Petronas” kompaniýasyndan iki million tonna nebit...

80 ýylda ilkinji gezek

Şu gyşyň aýazam, gardyr ýagyşam özüne ýetik boldy. Dünýä metbugatynda döwletleriň aglabasynda gyşyň ygally we sowuk gelendigi barada ýazylýar. Ispaniýanyň paýtagty Madrid şäherinde bolsa...