30/10/2020 13:16
Home SYÝAHATÇYLYK Antalýada gum heýkeltaraşlyk muzeýi 2021-nji ýyla taýýarlanýar

Antalýada gum heýkeltaraşlyk muzeýi 2021-nji ýyla taýýarlanýar

Halkara Antalýa gum heýkeltaraşlyk muzeýi heýkeltaraşlaryň koronawirus sebäpli gelip bilmeýänligi üçin möwsümini giç açmaly boldy. Gum heýkeltaraşlyk muzeýiniň düýbünden başga bir görnüş bilen 2021-nji ýylda geçiriljekdiginii mälim eden muzeýiň müdiri Jem Karaja taýýarlyk işleriniň ýanwar aýynda başlajakdygyny aýtdy.

Epidemiýa sebäpli täze heýkeller ýasamagyň ýerine, 2019-njy ýyldaky ‘Dünýäniň täsinlikleri, mifologiýa we deňiz rowaýatlary” atly heýkelleri dikeltmek kararyna gelen muzeý ýolbaşçylary 2021-nji ýylyň mowzugynyň ýanwar aýynda kesgitlenjekdigini we heýkelleriň gurluşygynyň mart aýynda başlajakdygyny habar berdi.

Muzeýiň müdiri Jem Karaja indiki ýyldaky möwsümi höwes we uly umyt bilen garaşýandygyny belledi.

Ol:“Täze-täze döredijiligimiz üçin daşary ýurtlardan 40-dan gowrak heýkeltaraş Antalýa gelip, öz heýkellerini ýasamagyna garaşylýar”-diýdi.

 

Ýurdumyzyň sungat ussatlary bilen taýýarlanan bir-birinden gyzykly söhbetdeşlikleri bu sahypamyzdan okap bilersiňiz!

 

 

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Iň owadan zenan Julia Robertsiň filmleri

Owadan ýylgyryşy bilen meşhurlyga eýe bolan Golliwudyň iň owadan zenanlaryndan biri Julia Roberts karýerasynyň dowamynda köp sanly filmde surata düşdii. 90-njy ýyllary Riçard Giriň...

Ertirlik üçin ýeralmaly peýnirli tagam

Mähriban okyjylar, men bu gezek size ertirlik üçin taýýarlanyşy aňsat we öýüňizde bar bolan zatlar bilen datly tagamyň taýýarlanylyşyny öwretmekçi. Munuň üçin gerekli önümler: 4...

Türkmenistan bilen halkara guramalaryň arasyndaky hyzmatdaşlyk

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň BMG-niň agentlikleriniň we halkara maliýe institutlarynyň Türkmenistandaky wekilhanalarynyň ýolbaşçylary bilen göni wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi.
Okap bilersiňiz  Hazar Denizi'den fiber optik kablo çekilecek
Duşuşygyň barşynda oňa gatnaşyjylar...

Gadymy söýgi haty

Entek hat ýazuwyň ýok mahalynda habarlary hem-de wakalary şekilleriň üsti bilen mälim edilýän gadymy döwürde hem ýigit bilen gyzyň arasynda söýgi haty bolupdyr. Alymlar...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Türkmenistan Tatarystanda söwda öýüni açar

Türkmenistan daşary ýurtlarda söwda öýlerini açmagy dowam etdirýär. Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynda türkmen söwda öýüni açmak babatda degişli işler alnyp barylýar. Bu barada Ministrler...

Raýan Reynoldsyň meşhur filmleri

Dört doganyň iň kiçisi hökmünde 1976-njy ýylyň 23-nji oktýabrynda Kanadanyň Wankuwer şäherinde doglan Raýan Reynolds karýerasyna 2004-nji ýylda “Blade Trinity” filmi bilen başlady. Soňky...

Nikol Kidmanyň täze taslamasy

Awstraliýaly 53 ýaşly aktrisa Nikol Kidman, Endrýu Bowelliň drama eseri esasynda surata düşüriljek “Bu zatlaryň hakykatdygyny bilýärin” dramasynda baş keşbi janlandyrjakdygyny mälim etdi. Kidman...

Türkmenistanyň serhetlerinde ýük gatnawy

Türkmenistanyň Eýran we Gazagystan bilen serhedindäki gözegçilik-geçiriş nokatlary boýunça ýük awtoulaglary gatnawyna açyk bolmagynda galýar. Ýurduň eksport-import mümkinçiliginiň artdyrylmagy maksady bilen hem-de halkara ýük gatnawlary...