28/01/2021 10:11
Home SYÝAHATÇYLYK Ada geljek syýahatçylara pul tölener     

Ada geljek syýahatçylara pul tölener     

Häzirki wagtda Ýuwaş ummanynyň demirgazyk kenarynda ýerleşýän, Russiýanyň Sahalin atly iň uly adasyna syýahatçylary çekmek barada ýörite kampaniýa işe başlady. Sahalin sebitiniň hökümetiniň metbugat gullugynyň habar bermegine görä, Sahalin we Kuril adalaryna syýahat etmäge geljek syýahatçylara, 20 müň rubl tölener. Sebäbi Moskwa şäheriniň ýaşaýjysy bolup syýahatçylyk maksady bilen Sahalin adasyna gelmek kyn bolýar. Uzak aralyk sebäpli uçarlaryň petekleriniň bahasy syýahatçylara  örän gymmat düşýär.

“Adalarymyz özboluşly tebigata eýe bolup durýar. Bu sebite diňe bir rus raýatlary däl, eýsem köp ýurtdan adamlar gelýärler. Her kimiň bu gözellikleri görmegini isleýäris “- diýip, Sahalin sebitiniň hökümetiniň metbugat gullugynda habar berilýär.

 

Sport Sahypamyz

Ýaşlarymyzyň iň köp okaýan habarlarynyň arasyndan sport habarlary uly meşhurlyga eýedir. Ýaşlar bu sahypa Siziň üçin!

Okap bilersiňiz  Teslanyň Fremont zawody gaýtadan açylar

IŇ TÄZE HABARLAR

Eşitme ukyby bolmadyk (lal) adamlar bilen nädip aragatnaşyk saklamaly?

Eger-de ýoldan geçenimizde öňümizden kömege mätäç adam çykanynda, kömek etmäge çalyşýarys. Eger-de ol adamda gürlemek ukyby bolmasa näme etmeli? Kömek etmän gitsek bolarmy? Umuman...

Türkmenistanyň adalat ministrine hormatly at dakyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Serhet institutynda Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi. Şol mejlisiň barşynda Türkmenistanyň adalat ministri B.Muhamedowa hormat at dakyldy. Bu barada "Watan"...

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugyna täze ýolbaşçy bellendi

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi. Şol mejlisiň barşynda ýurdumyzyň Döwlet serhet...

Iň köp isleg bildirilen kabelsiz gulaklyk

2020-nji ýylda “Bluetooth-gulaklygynyň” ähli görnüşleriniň jemi 300 million sanysy satyldy diýip, “Strategy Analytics” kompaniýasy maglumat berýär. Geçen ýylda kabelsiz gulaklyklaryň arasynda “TWS” gulaklygyna uly...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Türkmenistanyň adalat ministrine hormatly at dakyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Serhet institutynda Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi. Şol mejlisiň barşynda Türkmenistanyň adalat ministri B.Muhamedowa hormat at dakyldy. Bu barada "Watan"...

Türkmen futbol toparlary AFK-nyň kubogynda bu ýyl aýry-aýry toparçalarda ýaryşar

Täjigistanyň Futbol federasiýasynyň resmi saýtynda şu gün AFK-nyň Çempionlar ligasynyň we AFK-nyň kubogynyň 27-nji ýanwarda boljak bije çekilişigi üçin gatnaşyjy toparlardan ybarat sebetleri düzdi....

ABŞ-da okamak mümkinçiligi

ABŞ-nyň Aşgabatdaky ilçihanasy ABŞ-da ýokary bilim almak isleýän ýaş türkmen raýatlaryny ABŞ-nyň uniwersitetlerine kabul edilmek üçin “Prep4Success” onlaýn okuwyna çagyrýar.
Okap bilersiňiz  Türkmen raýatlary daşary ýurtlardan getiriler
Bu barada berlen bildirişe görä,...

“Umytly dalaşgär”

Sabyrsyzlyk bilen gyzynyň habaryna garaşyp oturan Dünýä gelnejäniň el telefonyna jaň geldi we ol jaň edýäniň kimdigine-de seretmän dessine aldy. Jaň edýän kişi bolsa...