SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Syýahatçylygy işjeňleşdirmek üçin mugt awiapetek paýlar

Gonkongyň hökümeti syýahatçylyk pudagyny höweslendirmek maksady bilen 500 müň awiabiletleri mugt paýlamgy meýilleşdirýär. Bu barada ýerli gazetlerde degişli maglumat ýerleşdirildi.

Berilýän maglumata görä, indiki ýylyň başynda mugt awiapetekleri paýlamak kampanýasyny geçirmek göz öňünde tutulýar. Gonkongyň hökümeti umumy bahasy 254 million dollara barabar bolan 500 müň awiapetegi mugt berer.

Bu aksiýa Gonkonga has köp syýahatçy çekmekden ybaratdyr. Gonkongyň hökümeti koronawirus bilen baglanyşykly ähli çäklendirmeleir ýatyrdy.

Mugt awiapetekler Gonkonga gelmek isleýän syýahatçylara däl, eýsem gidýän syýahatçylara hem berler.

2022-nji ýylyň 8 aýynda Gonkonga 184 müň syýahatçy geldi. Pandemiýadan öň 2019-njy ýylda Gonkong 56 million syýahatçy kabul edipdi.

Ýene-de okaň

Gordion ÝUNESKO-nyň bütındünýä medeni mirasynyň sanawyna girizildi

Ata Watan Eserleri

Aşgabatda Abu Aly ibn Sinanyň mirasyna bagyşlanan halkara maslahaty geçiriler

Oktýabr aýynda bedenterbiýe-sport we sagdyn durmuş çäreleri geçiriler

Merkezi Aziýa bilen Günorta Koreýanyň arasynda göni uçar gatnawlarynyň açylmagy meýilleşdirilýär

«Türkmenistan» awiakompaniýasy: onlaýn satyn alnan bileti yzyna gaýtarmak tertibi

13-nji Wan Sergisi

Ata Watan Eserleri