TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Sygyr süýdünden köýnekçe

Kaliforniýanyň «Mi Terro» atly süýt söwdasy bilen meşgullanýan çaklaňrak şereketi galan süýtleri zaýalamazlygyň täsin hem örän peýdaly ýoluny tapdy. Indi şereketde süýtden mata dokalýar, matadan hem erkek kişiler üçin köýnekçe.

«New Atlas» neşiriniň habarynda aýdylyşy ýaly, her gün satylman galan süýt bu ýerde gaýtadan işlenilýär. Şereketiň hünärmenleri süýtden mata almagyň tehnologiýasyny işläp düzdüler. Şol matadan hem köýnekçe dokalýar. Ilçilikdir, eger siz «Limitless Milk Shirt» köýnekçelerine gabat gelseňiz, onda onuň sygyr süýdünden dokalandygyna ynanyp bilersiňiz. Iň täsin ýeri, bir köýnekçäni taýýarlamak üçin 5 bulgur süýt ýeterlik. Siz 5 bulgur süýdüň bahasyna bir köýnekçe satyn alyp bilermisiňiz? «Mi Terronyň» hünärmenleri bolsa muny başardylar.

Aýdylyşyna görä, sygyr süýdünden taýýarlanan köýnekçe pagtadan taýýarlanylanyndan hem ýumşak. Ol bakterialara garşy hem üstünlikli goranyp bilýär.  Süýt ynsan saglygyna nähili peýda getirýän bolsa, şol peýdany köýnekçäni geçen adam hem görüp biler.

Ýene-de okaň

Döwlet münberindäki Garaşsyzlyk baýramynyň dabarasy

Garaşsyzlyk baýramyna bagyşlanan harby ýöriş

Türkmenistanyň Prezidenti Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy

Teswirle