TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SIZDEN GELENLER

Şygryýet ummanynyň söz ussady

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda türkmen halkynyň baý hem-de şöhratly taryhy, medeni mirasy ylmy esasda öwrenilip, ony ýaş nesle ýetirmek, gorap saklamak boýunça giň gerimli işler durmuşa geçirilýär. Ösüp gelýän nesilleri watansöýüjilik, ynsanperwerlik, ahlak we adamkärçilik taýdan terbiýelemekde edebi mirasymyzyň uly ähmiýeti bardyr. Şoňa görä-de, milli mirasymyzy giňden wagyz etmek hem-de öwrenmek wajyp işleriň biri hökmünde kesgitlenildi.

Şygryýetden söz açylanda, ähli ynsanyň göz öňünde ilki bilen, türkmen şygryýetiniň şamçyragy, halkymyzyň şahyrana döredijilik dünýäsiniň soltany Magtymguly Pyragy janlanýar. Gündogaryň beýik akyldary Magtymguly Pyragy özüniň çuňňur pähim-paýhasa ýugrulan şygyrlary bilen ynsan kalbynda müdimi orun eýeledi. Akyldar şahyryň döredijiligi türkmen halkynyň bahasyna ýetip bolmajak gymmatlygyna öwrüldi. Şahyryň ençeme goşgulary halkymyzyň arasynda nakyllara we atalar sözlerine öwrülip gitdi.

Ýurdumyzda beýik şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna ykjam taýýarlyk görülýär. Munuň özi halkymyzyň öz taryhy – medeni gymmatlyklaryna, edebi mirasyna goýýan belent sarpasyndan nyşandyr.

Bilşimiz ýaly, Magtymguly Pyragynyň dürdäne eserleri umumadamzat paýhasyny özünde jemlemek bilen, çuň many-mazmuna eýedir. Milli Liderimiz Magtymgulynyň türkmen halkynyň adyny dünýä dolduran şahyrdygyny aýdýar.

2014-nji ýylda Magtymgulynyň doglan gününiň 290 ýyllygy hem giňden we dabaraly bellenilip geçildi. Şonda şahyryň goşgulary dünýäniň dürli dillerinde neşir edildi. Olaryň arasynda şahyryň türk, rus, tatar, rumyn, koreý, arap, özbek, azerbaýjan, hytaý dillerine terjime edilen eserleri bar. Indi şahyryň şygyrlary dünýäniň dürli dillerinde ýaňlanýar.

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli çäreler hem barha giň gerim alýar. Bu şanly senä bagyşlanyp, diňe Türkmenistanda däl, ýakyn-u-alysdaky ýurtlarda medeni çäreler, ylmy-edebi maslahatlar geçirilýär. Türki medeniýetiň halkara guramasynyň (TÜRKSOÝ) 2024-nji ýyly «Türki dünýäniň beýik şahyry we akyldary Magtymguly Pyragy ýyly» diýip yglan etmegi şahyryň doglan gününiň 300 ýyllyk toýunyň has uludan tutulýandygyndan habar berýär.

Eziz Di­ýa­ry­myz­da akyl­dar şa­hy­ry­myz Mag­tym­gu­ly Py­ra­gy­nyň dö­re­di­ji­li­gi­ne be­lent sar­pa go­ýul­ýar. Mu­nuň şeý­le­di­gi­ni akyldar şa­hy­ry­my­zyň öm­rü­ne we dö­re­di­ji­li­gi­ne ba­gyş­la­nyp ge­çi­ril­ýän dür­li çä­re­le­riň, yl­my-ama­ly mas­la­hat­la­ryň, Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň «Älem iç­re at ge­zer»,

«Döw­let gu­şy», «Yn­san kal­by­nyň öç­me­jek nu­ry» at­ly eser­le­ri­niň üs­ti bi­len hem aý­dyň gör­mek bol­ýar.

Kö­pet­da­gyň be­lent ge­riş­le­ri­niň ete­gin­dä­ki ba­ýyr­lyk­da Mag­tym­gu­ly Py­ra­gy­nyň bi­na edil­ýän me­de­ni-se­ýil­gäh top­lu­my we onuň ýa­na­şyk ýer­le­ri­niň aba­dan­laş­dy­ry­ly­şy hä­zir­ki za­ma­nyň ösen bi­na­gär­lik çöz­güt­le­ri­ne ky­bap gel­ýär. Bu top­lum akyl­dar şa­hy­ryň äle­me nus­ga­lyk şyg­ry­ýet dün­ýä­si ýa­ly aja­ýyp bo­lar, on­da türk­men hal­ky­nyň asyr­la­ryň jüm­mü­şi­ne uzap gid­ýän çuň ta­ry­hy kök­le­ri, hä­zir­ki dö­wür­de bi­ti­ril­ýän asyl­ly iş­le­riň be­lent­li­gi öz be­ýa­ny­ny ta­par.

Mag­tym­gu­ly Py­ra­gy pä­him-paý­ha­sa eý­le­nen şa­hy­ra­na dö­re­di­ji­li­gi bi­len dün­ýä ede­bi­ýa­ty­nyň ha­zy­na­sy­ny baý­laş­dyr­dy. Şa­hy­ryň dö­re­di­ji­li­gi, il­kin­ji no­bat­da, türk­men hal­ky­nyň asyl­ly ýö­rel­ge­si, wa­tan­sö­ýü­ji­lik ba­ra­da­dyr. Mag­tym­gu­ly Py­ra­gy­nyň baý hem-de gym­mat­ly ede­bi mi­ra­sy­nyň, dün­ýe­wi ga­ra­ýyş­la­ry­nyň, fi­lo­so­fi­ki pi­kir­le­ri­niň, hal­kyň mil­li dün­ýä­ga­raý­şy­nyň ke­ma­la gel­me­gin­dä­ki ede­bi hyz­ma­ty­nyň Ga­raş­syz­lyk döw­rü­niň yl­my na­za­ry­ýe­ti esa­syn­da öw­re­nil­me­gi wa­jyp we­zi­pe­le­riň bi­ri bo­lup dur­ýar. Şa­hy­ryň dö­re­di­ji­li­gin­de wa­tan­çy­lyk, ag­zy­bir­lik, ber­ka­rar döw­let gur­mak me­se­le­si has iş­jeň şöh­le­len­di­ril­ýär.

Arazdurdy Aýtgeldiýew, Türkmenistanyň Serhet institutynyň uly mugallymy. 

Ýene-de okaň

Arkadag şäheri – beýik taslamalaryň çäginde

Welosiped ─ bu hereketiň nyşany

Ata Watan Eserleri

Sanly ulgamyň giň mümkinçilikleri

Teswirle