TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

“Suw içmegiň peýdalary”

“Suw içmegiň peýdalary”

Suw bedenimiz üçin iň bir zerur zatlaryň biridir. Zenanlara gündelik 2,7 litr suw içmek ýeterlik bolýan bolsa, erkeklerde bu mukdar 3,7 litre barabardyr. Yzygiderli suw içmek birnäçe keseliň öňüni almak bilen bir hatarda sagdyn we rahat ýaşaýşyň hem altyn açary bolup durýar. Bedenimiziň uly bir bölegini düzýän suwuň peýdalary sanardan kändir. Ýaşaýşyň gözbaşy bolan suwuň peýdalaryna geliň bilelikde göz gezdireliň:

● Agyzda ýakymsyz ysyň döremeginiň öňüni alýar.

● Beýnimiziň 85 göterimi suwdan ybaratdyr we yzygiderli suw içmeýän adamlarda ýadawlyk ýüze çykýar we aladaly görünýärler.

● Aşgazanda iýmit siňdirişi sazlap, köp iýmegiň we semremegiň öňüni alýar.

● Saçlarda goňagyň döremeginiň öňüni alýar.

● Bedeni nemlendirip, owadan, ýumşak we ýaş görünmegine kömek edýär.

● Bedeniň ortaça temperaturasyny kadaly ýagdaýda saklaýar.

● Gan aýlanşyna oňat täsir edýär.

● Huşsuzlygyň we ünssüzligiň öňüni alýar.

● Ýürege oňat täsir edýär. Gerekli mukdarda suw içmeýän adamlarda ganyň goýulaşmagy we gan basyşynyň üýtgemesi ýüze çykýar.

● Dümew ýaly ýokanç kesellere garşy immuniteti güýçlendirýär.

● Göwreli aýallarda çaganyň ösmegi üçin gerekli bolup durýar.

● Emdirme döwründe süýdüň köpelmegine kömek edýär.

 

 

 

Jelilberdi NURBERDIÝEW

 

Balkan weleýaty, Serdar şäheri, Demirgazyk-gündogar kiçi etrapçasy

 

Ýene-de okaň

Türkmenistan Portugaliýa ilçi belledi

Nazarbaýew Halk Maslahatynyň Başlygyny gutlady

Türkmenistanyň daşary işler ministrine täze orunbasar bellendi

Ata Watan Eserleri

Teswirle