Suw – bütin adamzadyň umumy gymmatlygy

Suw — tebigatyň bahasyz peşgeşi. Ol biziň gymmatly baýlygymyz. Hut şonuň üçinem suw we ondan rejeli peýdalanmak, suwa elýeterlilik meselesi häzirki zaman dünýäsiniň çözülmesi iň derwaýys wezipeleriniň hatarynda goýulýar. Suw bütin adamzadyň umumy gymmatlygy hasaplanýar. Biziň ýurdumyzda suw serişdelerini netijeli we rejeli ulanmaga uly ähmiýet berilýär. Milli Liderimiz: «Suw serişdelerini gorap … Continue reading Suw – bütin adamzadyň umumy gymmatlygy