JEMGYÝET

Sürüjileriň dykgatyna

Güneşli Diýarymyzda nebiti gaýtadan işleýän zawodlar barha pajarlap ösýär. Ýurdumyzyň ähli künjeklerinde dünýä ülňülerine gabat gelýän A-95, A-92, A-80 awtobenzini, dizel ýangyjy bilen sürüjiler ýangyç guýujy beketler gije-gündiziň dowamynda üpjün edilýär. Şonuň bilen bir hatarda «Türkmennebitönümleri» baş müdirligi Ahaldaky tebigy gazdan benzin öndürýän zawodyň EURO-5 ölçegine kybap gelýän ECO-93 awtobenzini bökdençsiz yzygiderli ýetirilýär.

Hormatly raýatlar we sürüjiler! «Türkmennebitönümleri» baş müdirligi nebit kärhanalarynda we ýangyç guýujy beketlerde ýangyn howpsuzlygynyň düzgünleriniň berk berjaý edilmelidigini size ýatladýar. Awtoulaglara ýangyç guýulýan wagty sürüjiler ulagy işletmeli däldir, bekediň töweregini hapalamak gadagandyr.

Nebit kärhanalaryna gelýän ýangyç daşaýjy awtoulaglara ýangyç guýlanda we daşalanda hem ýangyn howpsuzlygynyň düzgünleri berjaý edilmelidir.

Ýene-de okaň

Türkmenistanda syýahatçylyk boýunça halkara maslahat geçiriler

16-njy martda Türkmenistanda ählihalk bag ekmek dabarasy geçiriler

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň 3-nji Antalýa diplomatiýa forumyndaky çykyşy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Antalýa diplomatiýa forumynda çykyş etdi

Ata Watan Eserleri

Türkmen halkynyň Milli Lideri türk işewürleri bilen duşuşdy

Rejep Taýyp Ärdogana Türkmenistanyň “Hormatly il ýaşulusy” diýen hormatly ady dakyldy