TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Sürüjiler we pyýadalar üçin sms-habarnamasy

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Polisiýa ýol gözegçilik gullugy “Altyn Asyr” öýjükli aragatnaşyk kompaniýasy arkaly ýurdumyzyň raýatlaryna şeýle hem sürüjilerine we pyýadalaryna ýol hereketinde ünsli bolmak babatda sms-habarnamasyny iberdi.

Hususan-da bu sms-habarnamasynda şeýle diýilýär.

“Mähriban ildeşler! Gyş paslynyň garaňky, ygally gijeleri hem-de ir säheriň ümürli howasy sürüjilerden hem pyýadalardan ýol hereketinde has ünsli bolmagy talap edýär!

Ýoluňyz ak bolsun!

PÝGG

Mundan ozal hem Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň Polisiýa ýol gözegçilik gullugy gyş paslynyň dowam edýän döwründe howanyň sowamagy sebäpli awtoulaglary dolandyrmak babatda seresap bolmagy sürüjileriň dykgatyna ýetirendigi babatda habar beripdik.

 

Sizden Gelenler Sahypamyz

Interaktiw sahypamyz- okyjylarymyzdan gelen habar we eserleriň ýerleşdirilýän sahypasy-sizden gelenler sahypasy siziň iberjek eserleriňize garaşýar!

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaý Halk Respublikasynyň ýolbaşçylaryny gutlady

Türkiýede 8 aýda 69 sany Türkmen kompaniýa esaslandyryldy

Baş Redaktor

Oleg Kononenko: Türkmenistanyň ösüşine hemişe uly goşant goşmaga taýýardyryn

Teswirle