BILIM

Sukuba uniwersitetiniň prezidenti Halkara gatnaşyklary institutynda duşuşyk geçirdi

Ýaponiýanyň Sukuba uniwersitetiniň prezidenti Kýosuke Nagatanyň ýolbaşçylygynda wekiliýetiň Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutda geçirilen duşuşygy boldy. Bu barada Halkara gatnaşyklary institutynyň resmi saýtynda bellenilip geçilýär.

Ýaponiýanyň Sukuba uniwersitetiniň prezidenti Kýosuke Nagata, Sukuba uniwersitetiniň prezidentiniň global işler boýunça orunbasary Jun Ikeda, şeýle hem Ýuji Mori, “Ýapon gaznasynyň (Nipon Foundation)” ýerine ýetiriji direktory öz çykyşlarynda uzak geljegi yzarlaýan maksatlary durmuşa geçirmekde ýerine ýetirmeli işleri tapgyrlaýyn amala aşyrylmagy barada gürrüň berdiler.

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda ýapon dili ikinji daşary ýurt dili hökmünde öwredilýär. Institutyň okuw maksatnamalarynda Ýaponiýanyň medeniýeti, taryhy, edebiýaty we daşary syýasaty bilen bagly okuw dersleri içgin okadylýar. Ýapon diliniň aýratynlyklary Dünýä dilleri kafedrasynyň geçirýän “dil hepdeliklerinde” içgin açylyp görkezilýär. Bu geçirilýän işler institutyň talyplarynda ýapon diline bolan gyzyklanmany has-da ýokarlandyrýar.

 

 

Ýene-de okaň

«FLEX» maksatnamasynyň başlajak senesi mälim edildi

Ýaponiýanyň Sukuba uniwersitetinde türkmen dili okadylyp başlanyldy

Türkiýäniň halkara abraýly uniwersitetleri 2024: Iki ýylda 50 göterim artyş

Baş Redaktor

Dünýäniň iň abraýly uniwersitetleri belli boldy: THE World University Rankings 2024

Baş Redaktor

Türkmenistandan 9 ýokary okuw mekdebi halkara sanawa “habarçy” derejesi bilen girdi

Baş Redaktor

Amerikanyň iň gowy ýokary okuw mekdepleri yglan edildi : iň gowy 30 uniwersitet

Baş Redaktor