JEMGYÝET

Şu gün Eýran bilen Türkmenistan duşuşar

Eýranyň «Persiana Sports» we Özbegistanyň «Sport» teleýaýlymlary Dünýä çempionaty 2026-nyň saýlama tapgyryndaky Eýran – Türkmenistan futbol duşuşygyny ertirki gepleşikleriniň tertibine goşdular.

21-nji martda, ýagny Halkara Nowruz baýramçylygy güni Tähran şäherindäki «Azady» stadionynda geçiriljek duşuşygyň Aşgabat wagty bilen agşam sagat 21:00-da başlanjakdygyny ýatladýarys.

Bu teleýaýlymlaryň ikisi hem Türkmenistanda «IP-TV» hem-de «Älem TV» ulgamlarynda elýeterlidir.

Ýene-de birnäçe günden, ýagny 26-njy martda bolsa, paýtagtymyz Aşgabatda Türkmenistan bilen Eýranyň ýygyndylarynyň duşuşygy bolar.

Ýene-de okaň

Türkmenistanda 1 million 400 müň tonnadan gowrak bugdaý hasyly ýygnaldy

Türkmenistanyň ýolbaşçy düzümi 1-nji awgustdan dynç alşa çykar

Talyp-2024: dalaşgärler üçin saglyk öýleri

Ata Watan Eserleri

Lebap welaýatyna täze prokuror bellendi

Talyp-2024: Giriş synaglary üçin zerur bolan resminamalar

Türkmenistanda zähmet haklary 10 göterim ýokarlandyrylar