TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Stiwen Kingiň halaýan filmi

Dünýä belli ýazyjy Stiwen King iň gowy görýän filminiň Utopiýadygyny özüniň “Twitter” hasabynda yglan etdi. Utopiýa, uly ýaşlylar toparynyň taryhynyň garaňky döwrüniň wakalaryny gürrüň berýän filmdir. Bu filmde Ofisiň ýyldyzlaryndan Rain Wilson, şeýle hem Saşa Lane, Jon Kusak we Dan Byrd çykyş edýär. King bu filmi “biraz gorkuly we wagtal-wagtal gülmek üçin gowy film” diýip suratlandyrdy.

Stiwen King muşdaklaryna tomaşa eden we halaýan taslamalaryny maslahat bermegini dowam etdirýär.

Stiwen King kim?

Amerikaly roman ýazyjysy  “Triller žanrynyň iň köp satylan awtory” diýen ada eýe bolan ýazyjy Stiwen King 1947-nji ýylda ABŞ-nyň Portlend şäherinde dünýä indi. Ene-atasy aýrylandan soň,  doganoglany Dawid we ejesi bilen bile ulaldy. Stiwen adatça dartgynlylyk we gorkuly žanrlarda birnäçe eserleri döredipdir. Kitaplarynyň köpüsi beýleki dillerde hem terjime edildi. Onuň ilkinji Göz atly romany 1974-nji ýylda çap edilipdi. Stiwen King 60-dan gowrak kitap ýazdy.

 

Sizden Gelenler Sahypamyz

Interaktiw sahypamyz- okyjylarymyzdan gelen habar we eserleriň ýerleşdirilýän sahypasy-sizden gelenler sahypasy siziň iberjek eserleriňize garaşýar!

 

 

 

Ýene-de okaň

«Gyzyl kürte» filmi Gazagystanda görkeziler

Hytaýyň çaý medeniýeti ÝUNESKO-nyň sanawynda

Aşgabatda halkara aýdym-saz festiwaly açyldy

Teswirle