DÜNÝÄ

Ştaýnmaýer: Germaniýa Türkmenistanyň ygtybarly hyzmatdaşy bolar

Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Prezidenti Frank-Walter Ştaýnmaýer Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň adyna gutlag hatyny iberdi. Şol hatynda Frank-Walter Ştaýnmaýer Germaniýa mundan beýläk-de Türkmenistanyň ygtybarly hyzmatdaşy boljakdygyny belledi.

Bu gutlag hatynda şeýle diýilýär:

– Sizi we Türkmenistanyň halkyny Garaşsyzlyk güni bilen gutlaýaryn.

Ýurtlarymyzyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 30 ýyldan gowrak mundan ozal ýola goýuldy. Şol geçen döwürde biziň köptaraplaýyn gatnaşyklarymyz syýasy, ykdysady we medeni ulgamlarda yzygiderli ösdürildi. Germaniýa mundan beýläk-de Türkmenistanyň ygtybarly hyzmatdaşy bolar hem-de onuň ýurdy ykdysady taýdan döwrebaplaşdyrmak, demokratik ösüş ýoly boýunça ädýän ädimlerini goldar.

 

Ýene-de okaň

Mohammad Galibaf täzeden Eýranyň Mejlis başlyklygyna saýlandy

Nepally dagçy 30-njy gezek Ewereste çykdy

Türkmenistanyň we Gazagystanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan 13-nji “ClasicFest” festiwalyna gatnaşdy

Täjigistanyň Premýer-ministri Arkadag şäherine baryp gördi

Kaliforniýanyň Dawis şäherinde Türkmenistan tanyşdyryldy

Ata Watan Eserleri