JEMGYÝET

Stambulyň gubernatory Türkmenistanyň Baş konsullygyna bardy

Stambul şäherindäki Türkmenistanyň Baş Konsullygynda Türkmenistanyň Türkiýedäki Baş Konsuly Muhammetnur Öwezow bilen Stambulyň Gubernatory Dawud Gülüň arasynda duşuşyk geçirildi.

Duşuşykda taraplar söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ugurlardaky özara hyzmatdaşlygy, hususan-da, bilim pudagynda we iki döwletleriň ýokary okuw jaýlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy berkitmek meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Baş Konsul 2024-nji ýylyň dowamynda biziň ýurdumyzda «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» atly şygaryň astynda geçýändigini, onuň çäklerinde bolsa, Türkmenistanda we tutuş dünýäde beýik türkmen şahyrynyň we akyldarynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan dürli çäreleriň gurnalýandygyny aýtdy. Şunda, TÜRKSOÝ guramasynyň çäklerinde 2024-nji ýylyň «Türki dünýäniň beýik şahyry we akyldary Magtymguly Pyragy ýyly» diýlip yglan edilmeginiň Magtymguly Pyragynyň döredijiliginiň dünýä derejesinde ykrar edilýänliginiň subutnamasyna öwrülendigi bellenildi. Şeýle-de, şu ýylda Türki dünýäniň medeni paýtagty diýlip yglan edilen Änew şäheri ähmiýeti barada hem nygtaldy.

Duşuşygyň ahyrynda söhbetdeşler 2024-nji ýylda Türkmenistanyň Baş Konsullygy bilen Stambul häkimliginiň arasynda bilelikdäki iş meýilnamasynyň durmuşa geçirilişi barada hem pikir alyşdylar.

Ýene-de okaň

Ýer meseleleri baradaky döwlet topary hakynda Düzgünnama tassyklandy

BMG-niň Baş sekretary türkmen halkynyň Milli Liderine hat iberdi

Antoniu Guterriş Türkmenistanyň Prezidentine hat iberdi

Ata Watan Eserleri

Lebapdaky mugallymçylyk mekdebi Türkmenistanyň ähli ýerlerinde ýaşaýan ýaşlary okuwa kabul eder

Türkmenistanyň Prezidenti ÝUNISEF-iň ýurdumyzdaky täze wekilini kabul etdi

Ata Watan Eserleri

Türkiýäniň energetika ministri Türkmenistana sapar bilen geler