JEMGYÝET

Stambulda Futbol bäsleşigine çakylyk

Ýurdumyzda  däp bolşy ýaly her ýylyñ 5-nji apreli  5-nji maýy aralygynda “Sagdynlyk we bagtyýarlyk” atly köpçülikleýin bedenterbiýe-sport we sagdyn-durmuş medeni çäreleriň bir aýlygy geçirilýär. Şeýle çäreler ýurdumyzyň daşary ýurtlardaky diplomatiki edaralarynda hem yzygiderli geçirilip dur.  

“Sagdynlyk we bagtyýarlyk” atly köpçülikleýin bedenterbiýe-sport we sagdyn-durmuş medeni çäreleriň bir aýlygy mynasybetli, Türkmenistanyň Stambul şäherindäki Baş konsullygy  tarapyndan Stambul şäherinde ýerleşen ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýan talyp ýaşlarymyzyň arasynda sportyñ futbol görnüşi boýunça bäsleşik gurnalýar.

Futbol bäsleşigi 2018-nji ýylyň 22-nji aprelinde sagat 10:00 da başlanar.

Futbol bäsleşiginiň geçiriljek ýeri: Mollahüsrev Mahallesi. Manav Sokak. No:7 Vefa Fatih / İstanbul  (İstanbul Stambul Uniwersitetiniň Deňiz bilimleri we dolandyryşy institutynyň howlusyndaky sport meýdançasy) (BEYAZIT).

Habarlaşmak Üçin:

Seýit Haknazarow: 0536 448 4478

Azat Jepbarov: 0554 6918775

Ýene-de okaň

Aşgabat-Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen-Mary bölegi açyldy

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz ýokary tizlikli Aşgabat – Türkmenabat awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Türkiýäniň ilçisi: Ankara-Aşgabat uçar gatnawlaryny ýola goýmak meýilleşdirilýär

Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky syýasy geňeşmeler geçirildi

“Galkan” toparynyň ynamly ýeňşi: 15-1

Ata Watan Eserleri

Özbegistanyň Prezidenti: Türkmenistan bilen köptaraplaýyn gatnaşyklar has-da ösdüriler