TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Stambulda Alyşir Nowaýynyň diwanynyň gadymy nusgasy tapyldy

Gündogaryň meşhur alymy Alyşir Nowaýynyň galamyna degişli «Badoýe ul-bidoýa» atly eseriň altynjy nusgasynyň Türkiýede saklanylýandygy mälim boldy. Bu golýazma alymyň özi ýaşap ýörkä, Soltanaly Maşady atly bir şahsyýet tarapyndan göçülipdir.

Çaklamalara görä, bu eser 1485-nji ýylda göçürilen bolmaly. Häzir türk we özbek alymlary bilelikde bu eseri öwrenmäge girişdiler.

Ýeri gelende aýtsak, häzire çenli bu diwanyň bäş nusgasy köpçülige mälimdi. Altynjy nusga eseriň «Stambul nusgasy» diýlip yglan edildi.

Ýene-de okaň

Türkmenistan-Koreýa Respublikasy: parlament ugry boýunça ylalaşyga gol çekildi

“Türkiýe-Azerbaýjan-Türkmenistan” üçtaraplaýyn sammiti Awazada geçiriler

Prezident Ärdogan Türkmenistanyň daşary işler ministrini kabul etdi

Teswirle