TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Sürüjisiz ýük ulagy

Aslynda, şu habar bilen ugurdaş ýerleşdirilen surat biziň aýtmak isleýänlerimiz hakynda düşürilen wideogörnüşlerden bir pursat. «Volvo Trucks» kompaniýasynyň täze ýük ulagynda sürüji, hatda sürüji üçin ýörite kabina hem ýok. Muňa garamazdan, ulaglar Şwesiýanyň Gýoteborg portundan ýük daşaýarlar.

«Vera» diýlip atlandyrylýan ulag üstaşyr geçiriş merkezleri, zawodlar we portlar üçin öndürilendir. Dogry, bu surat we Youtube-de ýaýran wideo «Volvo Trucks» bilen Daniýanyň DFDS deňizçilik kompaniýasynyň bilelikde geçiren synagyndan alyndy. Sürüjisiz ýük ulagynyň bu synagdan üstünlikli geçendigini dünýä metbugaty habar berýär. Ýük daşaýan wagty «Vera»-nyň tizligi sagatda 40 kilometre çenli çykdy. Ulag gözegçilik bölümindäki operator tarapyndan dolandyrylýar.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaý Halk Respublikasynyň ýolbaşçylaryny gutlady

Türkiýede 8 aýda 69 sany Türkmen kompaniýa esaslandyryldy

Baş Redaktor

Oleg Kononenko: Türkmenistanyň ösüşine hemişe uly goşant goşmaga taýýardyryn

Teswirle