TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORTTESWIRLER

Sportuň döredijilige goldawy

2020-nji ýylyň 3-nji iýunynda «Türkmenistan» gazetinde «Döredijilik-sport» atly makala çap edildi. Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG Baş Assambleýasy tarapyndan «Bütindünýä welosiped güni» diýip yglan edilen 3-nji iýunda çap edilen bu makalada Türkmenistanyň halk suratkeşi, Türkmenistanyň Hormatly il ýaşulysy, halypa mugallym we heýkeltaraş Saragt Babaýew bilen welosiped barada söhbetdeşligiň mazmuny beýan edilýär.

Halypa heýkeltaraş öz ýatlamasynda göreş, welosiped (tigir), boks, karate, suwda ýüzmek, ylgamak ýaly sportyň birnäçe görnüşleri bilen werzişligi barada durup geçýär. Ol häzir hem welosipedde günlik 10-20 kilometr, ýylyň dowamynda 26000 kilometr ýol geçýän eken. Bu görkeziji awtoulaglaryň şäher içinde ortaça sürülýän aralygyny kesgitleýär. Diýmek, adam şäher içinde ýeke adam bolup gitjek ýerine awtoulag ýerine ekologik ulag hasaplanýan welosiped ulansa boljak eken. Halypa suratkeş häzir hem gündelik bir sagada golýa sport maşklaryny ýerine ýetirýändigini aýdýar.

Yhlas bilen bir kämile gol bergen,

Ýeter bir menzile, ýetmeýen galmaz

Ýene-de okaň

Tennis dünýäsiniň ägirdi karýerasyny tamamlady

Türkmenistan Çarwadarlaryň Bütindünýä oýunlaryna gatnaşar

Täze futbol ýaryşyny döretmek meýilleşdirilýär

Teswirle