Sportuň iň täsin görnüşleri

Sepaktakrau, jaý-alaý, bossabol, şahboks… ýok, bular harplaryň tötänleýin düzülmesi däl. Bular hakykatdan-da bar bolan we bütin dünýäde ýaýran sportuň geň-taň görnüşleri. Bu görnüşler boýunça dürli ýaryşlar we çempionatlar hem geçirilýär. Makalada size sportuň şu görnüşleri baradaky maglumatlary ýetirýäris. Suwasty hokkeý: Suwasty hokkeýi Alan Beýk atly daýwing boýunça amerikan instruktory oýlap … Continue reading Sportuň iň täsin görnüşleri