TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Sportuň iň peýdaly görnüşi…

«Express.co.uk» portalynyň ýazmagyna görä, bilermenler sportuň ynsan saglygy üçin iň peýdaly görnüşi hökmünde suwda ýüzmegi saýladylar.

20 ― 90 ýaş aralygyndaky 40 müňden gowrak erkek kişide geçirilen barlaglaryň netijesi suwda ýüzmegiň ýöremekden we ylgamakdan hem peýdalydygyny görkezdi. Suwda ýüzmek bilen meşgullanýanlaryň syrkawlamak töwekgelçiligi beýleki adamlardan 50 göterim azdyr. Özi-de bu barlaglar sähel wagtyň önümi däl. Ynsan saglygyna iň peýdaly sport görnüşini anyklamak üçin alymlar 32 ýyllap işlemeli boldular.

ABŞ-nyň Günorta Karolina uniwersitetiniň professory Stiwen Bleriň aýtmagyna görä, suwda ýüzmek ýürek-damar ulgamynyň işi üçin iňňän peýdalydyr. Hatda keselleriň köpüsini suwda ýüzmek arkaly bejerip bolar. Suwda ýüzmegiň ynsan ömrüniň uzamagynda iň peýdaly sportdygyny beýleki alymlar hem tassyklaýarlar.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti daşary ýurt döwlet Baştutanlaryny gutlady

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Hytaýa 4-nji turba geçirijini çekmek mümkinçiligine seretmäge taýýar

Türkmenistanda 11 milliard dollarlyk ýapon maýasy

Teswirle