30/11/2020 6:52
Home SPORT Zenanlaryň ilkinji çempionaty

Zenanlaryň ilkinji çempionaty

Saud Arabystany Patyşalygynda zenanlaryň arasynda futbol boýunça ilkinji çempionat geçirilýär. Köpçülikleýin habar beriş serişdelerindäki maglumata görä, şu hepde ýurduň taryhyndaky ilkinji çempionata badalga berildi.

Zenanlaryň arasyndaky futbol çempionatyna Dammam, Jedda we Er-Riýad şäherlerinden 24 topar gatnaşýar. Çempionatyň ahyrynda ýeňiji bolan topara 133 müň dollar pul baýragy gowşurylar.

Mälim bolşy ýaly, 2018-nji ýylyň ýanwarynda Saud Arabystanyda zenanlara erkekleriň arasynda geçirilýän futbol duşuşyklaryna tomaşa etmek üçin stadionlara barmaga rugsat edilipdi.

Bu ýaryşyň Saud Arabystanynyň sport dünýäsi üçin möhüm ädim hökmünde kabul edildi.

 

Dünýä Sahypamyz

Dünýäde bolup geçýän wakalardan habarly bolmak-bu döwrüň talaby!

Okap bilersiňiz  Türkiýäniň stipendiýalarynda ilkinji tapgyryň netijeleri mälim edildi

IŇ TÄZE HABARLAR

Saýlaw möwsümi başlaýar : Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparda ýurdumyzyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlaryna taýýarlyk görmek meselelerine bagyşlanan mejlis geçirildi.
Okap bilersiňiz  Hasaply dost uzaga gider
Oňa Merkezi...

Türkmenistanyň Prezidenti Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň täze saýlanan Prezidentini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan hem-de hut öz adyndan jenap Jozef Baýdene Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti wezipesine saýlanmagy mynasybetli gutlagyny...

“Akyl-paýhas sandyklary” diýen durnukly aňlatma hakynda

“Mugallymlar güni we hepdesi” baradaky makalamyza dowam edýäris. 1.10. Ady agzalan türkmen romanyndaky “Akyl-paýhas sandyklary” diýen durnukly aňlatma hakynda gysgajyk maglumat Sagdyn düşünje sapaklaryna geçmezden...

Intellektual Telekeçi: Peýdaly bolýan wagtyň gazanmak

Gazanç  gazanmak maksady bilen biznese baş goşýan, bazardaky haýsyda bolsa bir  kemçiligi aradan aýyran we töwekgelçilik eden şahsa telekeçi diýilýär. Telekeçilik işini ýa-da bu...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Dünýäniň ilkinji antibakterial telefony

Dünýäniň ilkinji antibakterial telefony Angliýada öndürildi. Telefonyň ýüzüne ýerleşdirilen ionlaryň bakteriýalaryň köpelmegine päsgel berýändigi mälim edildi. Dünýäde giňden ýaýran täze görnüşli koronawirus ýokanjy sebäpli tehnologiýa...

Goşgular : Derwüş, Ýene, ýene, ýene Güýz we…

Derwüş  Ýyllar geçdi gitdi, ýaşyň goýaldy
Okap bilersiňiz  Katar dünýä çempionatyna taýýarlanýar
Ýok umydyň, näzik duýgular galdy Seniň gözleriňden syrygan gözýaş Ýöne möne däldi...   Ol syrly juda, hem derdiň seriňden aşypdy derwüş Dünýäň o çetinde men...

Arylaryň global kartasy döredildi

Dünýäde dürli yklymlarda dürli sebitlerde ýaşaýan arylaryň 20 müňe golaý görnüşi bar. Keselleriň, pestisidleriň we tebigy ýaşaýyş ýerleriniň azalmagy sebäpli olaryň sany barha azalýar....

Türkmenistan Owganystandaky taslamalara 1,250 milliard dollar goýberdi

Ženewa şäherinde Owganystan boýunça ýokary derejeli Maslahatyň plenar mejlisiniň barşynda taraplar ykdysady hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşdylar. Dabarada çykyş etmek bilen, Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad...