28/11/2020 19:22
Home SPORT Ýylyň tutluşygy: Habib bilen Getži duşuşar

Ýylyň tutluşygy: Habib bilen Getži duşuşar

Sportuň söweş sungatynyň janköýerleri üçin bu hepde örän gyzykly bolup biler. Russiýaly türgen Habib Nurmagomedow we amerikaly türgen Jastin Getži tutluşygy “UFC 254” ady bilen 24-nji oktýabrda, ýagny şu gün geçiriler. Bu tutluşyk Habib üçin örän möhümdir. Ol bu tutluşyk bilen özüniň çempionlyk derejesini gorar. Eger garşydaş türgen Getži ýeňen halatynda ol “ýylyň türgeni” bolar.

Tutluşyk Abu-Dabi şäheriniň “Söweş adasynda” tomaşaçasyz geçiriler, ýöne bu duşuşygy diňe çagyrylan myhmanlar şol çärä gatnaşyp bilerler.

Habib bilen Jastiniň arasyndaky duşuşyk bolsa sagat 01:00-da başlanar.

Iki türgen hem UFC guramasynyň iň gowy türgenleriniň 10-na girýärler. Iki türgen özleriniň duşuşyga doly derejede taýyndyklaryny belläp geçdiler.

Ýylyň tutluşygy hasaplanylýan bu duşuşyk hakynda dünýäniň 50-den gowrak ýurdunyň metbughatynda giňişleýin habarlar berilýär. “UFC” guramasynyň prezidenti Dana Uaýt bu duşuşyk örän ýokary derejede geçjkedgini we söweş düşekçesinde güýçlüleriň söweşjekdigini belläp geçdi.

Habib Nurmagomedow 28 duşuşyk geçirip, olaryň hemmesinde ýeňiş gazanmagy başardy.

Jastin Getžiniň hasabynda 24 duşuşyk bar, olaryň 22-si arassa ýeňiş, iki duşuşykda bolsa ýeňlişe sezewar boldy.

Okap bilersiňiz  BMG : Aşgabatdaky maslahatyň halkara ähmiýeti

Habib Nurmagomedow iň soňky tutluşygyny 2019-nji ýylyň sentýabrynda geçiripdi.

Okap bilersiňiz  Türkmen takımları, AFC Kupası’nda ilk maçlarını oynadı

Şu ýylyň 3-nji iýulynda Habibiň kakasy hem-de tälimçisi Abdulmanap Nurmagomedow aradan çykypdy.

Söhbetdeşlik Sahypamyz

Ýurdumyzyň sungat ussatlary bilen taýýarlanan bir-birinden gyzykly söhbetdeşlikleri bu sahypamyzdan okap bilersiňiz!

 

 

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Maradonanyň ýadygärligi gurlar

Argentinanyň Buenos-Aýres  şäheriniň merkezi halkara howa menzilini dolandyrýan “Aeropuertos Argentina 2000” kompaniýasy, howa menziliň çäginde ýakynda aradan dünýä belli futbolçy Diego Maradonanyň ýadygärligini gurmak...

“Square” 3 günde üç rekord goýdy

Amerikanyň “Square” maliýe hyzmatlary kompaniýasyny 2009-njy ýylda “Twitter” jemgyýetçilik toruny esaslandyran Jek Dorsi we Jim MakKelwi tarapyndan döredildi. 2020-nji ýylda bu kompaniýanyň paýnamasy birden...

Döwürleýin neşirlere diňe pensionerler ýazylyp bilýärler

Kagyz görnüşindäki gazetleriň we žurnallaryň döwri kem-kemden geçmişe öwrülip barýar. 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan Türkmenistandaky gazet-žurnallary abunaçylar elektron görnüşinde okap başlarlar.  Kagyz görnüşindäki gazet-žurnallara...

Türkmen Edebiýatynda “Mugallym” Düşünjesi

“Mugallymlar güni we hepdesi” baradaky makalamyza dowam edýäris. Giriş ýerine: Türkmenlerde “ataly-ogul” düşünje talantlylygy, pähim-paýhas ussatlygy bilen baglanyşykly soňky döwre degişli halkara derejesinde nusga görkezilip...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Türkmen Edebiýatynda “Mugallym” Düşünjesi

“Mugallymlar güni we hepdesi” baradaky makalamyza dowam edýäris.
Okap bilersiňiz  Türkmen Döwlet Medeniýet instituty okuwa çagyrýar
Giriş ýerine: Türkmenlerde “ataly-ogul” düşünje talantlylygy, pähim-paýhas ussatlygy bilen baglanyşykly soňky döwre degişli halkara derejesinde nusga görkezilip...

Reňkler dünýäsi üçin täze açyş

Ýsraýylyň Tel-Awiw şäherindäki uniwersitetiniň alymlary tarapyndan işlenip düzülen täze tehnologiýa, adaty kameralaryň we adamyň gözüniň kesgitläp bilmeýän reňklerini anyklap biler. Tehnologiýa tebigatda bar, ýöne...

Hoş habar: ýokanç kesel ýok edildi

Kongo Demokratik Respublikasynyň Saglygy goraýyş ministrligi ebola epidemiýasyndan üstün çykylandygyny yglan etdi. Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy tarapyndan berilýän maglumata görä, soňky bäş aýyň içinde bu...

BMG – Türkmenistan: dostlukly gatnaşyklar

Bilşimiz ýaly, döwletleriň Bitaraplyk hukuk ýagdaýy halkara hukugynyň çeşmeleriniň umumy görnüşine degişli bolup durýan halkara şertnamalar bilen bir hatarda, şol döwletiň milli hukuk namalarynda...