27/11/2020 10:56
Home SPORT Türkmen futzalçylary ilkinji 70-likde

Türkmen futzalçylary ilkinji 70-likde

Türkmenistanyň futzal boýunça milli ýygyndysy dünýäniň iň güýçli 70 ýygyndysynyň arasyndaky ýerini saklap galýar. Ýakynda täzelenen bütindünýä reýting-sanawynda milli ýygyndymyz 69-njy orunda görkezildi.

2021-nji ýylyň 23-nji martyndan 3-nji apreli aralygynda Kuweýtde geçiriljek Aziýa çempionatyna gatnaşmaga taýýarlyk görýän milli ýygyndymyz sanawyň aziýaly toparlarynyň arasynda 15-nji orny eýeleýär.

Ýeri gelende aýtsak, bütindünýä sanawynyň ilkinji bäş ornunda Ispaniýanyň, Braziliýanyň, Argentinanyň, Russiýanyň we Portugaliýanyň ýygyndylary bar. Aziýadan iň güýçli ýygyndy hökmünde görkezilýän Eýran umumy sanawyň altynjy basgançagynda.

Geljek ýyl geçiriljek yklym çempionatynda türkmen futzalçylary Wýetnamyň, Täjigistanyň we Omanyň ýygyndylary bilen «A» toparçada ýaryşar.

 

Telekeçilik Sahypamyz

Telekeçilik bilen meşgullanmak isleýän ýaşlaryň we telekeçileriň söýgüli sahypasy-Telekeçilik Sahypasy!

Okap bilersiňiz  Türkmenistan-Owganystan-Azerbaýjan arasynda üçtaraplaýyn duşuşyk

IŇ TÄZE HABARLAR

Welotrek boýunça dünýä çempionatynyň senesi belli boldy

Hormatly Pezidentimiziň baştutanlygynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisinde Aşgabat şäherinde welotrek boýunça Dünýä çempionatyny geçirmek babatda degişli resminama kabul edildi.
Okap bilersiňiz  BTS MTV-niň birbada dört baýragyna mynasyp boldy
Halklaryň arasynda dost-doganlygy,...

Nebit guýylarynyň öndürijiligini ýokarlandyrmakda halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, şeýle hem häzirki zaman tehnologiýalaryny we ýörite enjamlaryny önümçiligine ornaşdyrmak arkaly nebit guýylarynyň önüm berijiligini...

Banklardan karzlary onlaýn almagyň tertibi ýola goýlar

Häzirki wagtda «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» hem-de Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasynda bellenilen wezipeleri ýerine ýetirmek maksady...

Döwürleýin neşirleriň elektron ulgama geçmegi çaltlandyrylar

Ýurdumyzda köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işini kämilleşdirmek barada degişli işler alnyp barylýar. Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiziň başlangyjy boýunça taýýarlanan Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Ýewropanyň iň ýaş futbolçysyna “Golden Boy” baýragy gowşuryldy

20 ýaşly norwegiýaly futbolçy, Germaniýanyň “Borussiýa Dortmund” toparynyň hüjümçisi Erling Holand Ýewropanyň iň ýaş hem-de güýçli futbolçysyna gowşurylýan “Golden Boy” baýragyna mynasyp boldy. Bu...

Ankara şäherinde uly led ekranda Türkmenistan barada wideorolik

Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Ilçihanasy tarapyndan Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň hemmetaraplaýyn ösüşini beýan edýän wideorolikler Türkiýe Respublikasynyň Medeniýet we syýahatçylyk ministrliginiň edara...

Türkmen futzalçylary ilkinji 70-likde

Türkmenistanyň futzal boýunça milli ýygyndysy dünýäniň iň güýçli 70 ýygyndysynyň arasyndaky ýerini saklap galýar. Ýakynda täzelenen bütindünýä reýting-sanawynda milli ýygyndymyz 69-njy orunda görkezildi.
Okap bilersiňiz  Internetiň Tizligini barlamak üçin
2021-nji ýylyň...

2021-nji ýylyň önümçilik senenamasy hakynda

Türkmenistanyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň, jemgyýetçilik birleşikleriniň, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleriniň hem-de döwlete dahylly bolmadyk ýuridiki we fiziki taraplaryň dykgatyna! Iş wagtynyň ölçegleri 8...